JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 30.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

********

*****************

 

JU OŠ "SVETI SAVA" ZVORNIK

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

                                 

1. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, u JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, u područnoj školi Divič, 1 izvršilac.

 

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" 44/17 i 31/18) i  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19). 

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19). 

 

Kandidati na konkurs su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

                                                                 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 13.11.2019. godine u 12 časova u prostorijama JU OŠ "Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava"   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Kontakt telefon: 056/490-615

***

 

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

 ČELOPEK

Direktor škole donosi odluku da se raspiše

 

OGLAS

za prijem radnika

 

Na određeno vrijeme:

1) Nastavnik razredne nastave, puna norma, do povratka radnika - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS" br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS", 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. rodni list ili kopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

5. Ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 14.11.2019. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

          Prijave slati na adresu: JU OŠ "Desanka Maksimović" Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

 

 raspisuje

 

PONOVLjENI

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika-volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

 

- Prijem sudijskog pripravnika-volontera radi obavljanja prakse, osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva - dva (2) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi su:

- diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

 

Potrebna dokumente uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diploma o završenom visokom obrazovanju VII stepena - pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja    diplome visokog obrazovanja VII stepena,

- kopija lične karte,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

 

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.

 

Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom "Prijava na konkurs".

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor-intervju,            a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ŠEKOVIĆI

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu  radnog  mjesta

1. Nastavnik ruskog jezika - 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 1 izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/ 17,31/18 i 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", 74/18 i 26/19).

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/ 17, 31/18 i 84/19), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu za radno mjesto sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije, naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, za prijem u radni odnos za radna mjesta lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

   Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 12.11.2019. godine,  u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići.

                  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

 

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola "Jovan Dučić" Šekovići, ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom - prijava na konkurs -  Tel:056/653-206.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ "POLETARAC"

SREBRENICA

             raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnik

 

 Direktor Javne ustanove Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom ( VSS) na određeno vrijeme, period od 12 mjeseci i to:

 

I - Pripravnik sa  završenom VSS - diplomirani vaspitač (jedan izvršilac).

II - Opis poslova

Obavlja poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa programom stručnog osposobljavanja pripravnika.

Pripravniku se nakon odrađenog pripravničkog staža izdaje uvjerenje na osnovu kojega pripravnik može polagati stručni ispit neophodan za dalji rad.

III - Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1) Da su kandidati državljani BiH, odnosno RS,

2) Da su stariji od 18 godina,

3) Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4) Da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5) Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi predškolskog obrazovanja,

6) Da nije zasnivao radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmetom javnog poziva, odnosno da je prijavljen na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

IV -  Posebni uslovi:

1. VSS/ VII  stepen stručne spreme, diplomirani vaspitač ( I ciklus 180 - 240 ECTS bodova),

2. Da se nalazi na Zavodu za zapošljavanje RS,

3. Da do sada u okviru stečene VSS nije zasnivao radni odnos.

 

V -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kako slijedi:

 -   biografiju,

 -   uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-   izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

 -   uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-   uvjerenje da kandidat nije osuđivan  (ne starije od 6 mjeseci)

-  ovjerenu fotokopiju diplome  o školskoj spremi ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju,

-  uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS

-  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

 Navedenu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao original ili kao ovjerenu fotokopiju.

 

         Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom glasilu te na oglasnoj tabli ustanove.

Rok za podnošenje prijava računa se od zadnje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica, ulica Maršala Tita bb, sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem pripravnika.

 

   

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana