JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.12.2021. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

Skupština opštine Šekovići 

raspisuje :

 

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora  Javne zdravstvene  ustanove Dom zdravlja „Sveti Sava" Šekovići

 

I

 Skupština opštine Šekovići  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora   Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja  „Sveti Sava" Šekovići.

II

Opis poslova direktora : 

Organizuje i rukovodi procesom rada u Dom zdravlja, organizuje nadzor nad radom zdravstvenih radnika, predlaže poslovnu politiku  Dom zdravlja, predlaže program rada Doma zdravlja, izvršava odluke Upavnog odbora, naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana Doma zdravlja, odlučuje o korišćenju sredstava u sladu sa zakonom i opštim aktima Doma zdravlja, imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta , odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Doma zdravlja, odlučuje o službenim putovanjima radnika, zaključuje  ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja, donosi Pravilnik o radu, daje saglasnost zdravstvenim radnicima Doma zdravlja za samostalno obavljanje djelatnsoti ili obavljanje djelatnosti u drugoj zdravstvenoj ustanovi , obavlja i druge poslove iz okvira svoje nadležnost, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.

Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru i osnivaču.

III

Mandat

Direktor  se imenuje na period od četiri ( 4 ) godine.

IV

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi za imenovanje direktora Doma zdravlja su:

-   da je državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

1. Da je stariji od 18 godina,

2. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

3. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobim za obavljanje dužnosti u domu zdravlja,

4. da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužnicom tog suda, a  da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom ( Član IX 1. Ustava Bsne i Hercegovine),

5. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

b)  Posebni uslovi  i kriterijumi za imenovanje direktora Dom zdravlja su:

 

 - visoka stručna – VII stepen stručne spreme  medicinskog, stomatološkog, pravnog ili ekonomskog smjera, 

-najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva u struci, potrebno stručno znanje iz djelatnsoti kojom se bavi dom zdralja,

         

Pod radnim iskustvom u struci od najmanje  pet ( 5 ) godina podrazumijeva se radno iskustvo  nakon sticanja stepena stručne spreme  iz poglavlja IV tačka b) alineja 1.

V

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :              

 - ovjerenu kopiju diplome,

- uvjerenje o državljanstvu ,

- dokaz o radnom iskustvu u struci,

- biografiju o kretanju u službi,

-uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ( za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

- potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja IV , pod a) alineja 3. i 5.  ovog konkursa,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- program rada 

 

Kandidati mogu priložiti i druga dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova .

Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a dokumenta iz poglavlja IV  pod a) alineja 3. i 5.   ne mogu biti starija od šest mjeseci od izdavanja.

 

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti interviju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'',broj: 41/03), kao i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivosti  funkcija.

VII

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom od javnih glasila iz poglavlja VIII ovog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave  opštine Šekovići ili putem pošte na adresu: Skupština Opštine Šekovići, Ulica Josipa Kovačevića broj: 2, 75450 Šekovići,    sa naznakom „Komisija za izbor po  javnom konkursu  za imenovanja  u JZU Dom zdravlja „Sveti Sava" Šekovići.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu„Glas Srpske".

***

JU OŠ „Petar Kočić" ,Kozluk

raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

1.Nastavnik razredne nastave u PO Malešić, neodređeno vrijeme, 1 izvršilac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem opsihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ,

4.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pracosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa

5.uvjerenje da protiv kandidata   nije pokrenut krivičnipostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem

 

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog ,kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju

na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana, 12.01.2022.godine u 10.00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić" Kozlukobaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić" Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

JU OŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek ,

raspisuje:

 

OGLAS

za prijem radnika

         

A) Na neodređeno vrijeme:

1. Nastavnik ruskog jezika, za 12 časova – 1 izvršilac sa radnim iskustvom.

         

B) Na određeno vrijeme: 

1. Nastavnik muzičke kulture, za 22 časa, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva – 1 izvršilac sa radnim iskustvom.

         

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.    

- Lekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.

Testiranje i intervju obaviće se 12.01.2022. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 09.00 časova i       kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

  Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Prijave slati na adresu: JU OŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik

donosi

 

O D L U K U

o ispravku dijela konkursa broj 1297/21 od 20.12.2021. godine

 

I

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi „Sveti Sava" Zvornik, broj 1297/21 od 20.12.2021. godine, objavljenom u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 22.12.2021. godine, u tački 2. za radno mjesto nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja vrši se ispravak i riječ „pripravnik" zamjenjuje se riječima „lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a u slučaju da nema prijavljenih takvih kandidata u obzir dolaze i pripravnici".

II

Novi tekst tačke 2. sada glasi: „Nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja, 10 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a u slučaju da nema prijavljenih takvih kandidata u obzir dolaze i pripravnici".

U ostalom dijelu konkurs ostaje neizmjenjen.

III

Odluka o izmjeni se donosi jer je došlo do tehničke greške u pripremi konkursa u dijelu za pomenuto radno mjesto.

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 12.1.2021. godine u 13 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava"   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Kontakt telefon: 056/490-615

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

Kompanija „Boksit" a.d. Milići u Sektoru „Rudarstvo"

raspisuje:

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Radnik u Podzemnoj eksploataciji ..........10 izvršilaca

(sa ili bez radnog iskustva)

2. Autoelektričar ...................................................... 4 izvršioca

(sa ili bez radnog iskustva)

3. Automehaničar ......................................................... 4 izvršioca

(sa ili bez radnog iskustva)

 

Za izvršioce pod rednim brojem 2. i 3. mogu se prijaviti i lica koja ostvaruju penziju, a imaju radnog iskustva na navedenim poslovima.

Za izvršioce pod rednim brojem 1. ukoliko posjeduju kvalifikacije plata je između 2.000,00 KM i 2.200,00 KM za osmočasovno radno vrijeme, a u zavisnosti od radnog mjesta, uvećana za noćni i minuli rad.

Za lica, koja nemaju kvalifikacije, organizovana je obuka u trajanju od 3 mjeseca, a za koje vrijeme se nudi plata u iznosu od 70 % od plate predviđene za radno mjesto lica sa kvalifikacijom.

Za izvršioce pod rednim brojem 2. i 3. plata po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave slati na adresu:

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara br. 1

75446 Milići, ili putem e- mail: boksit@ad-boksit.com.

Kontakt osobe:

- Nikola Kesić, tehnički rukovodilac proizvodnje, 065/090-336,

- Radenko Marković, pomoćnik tehničkog rukovodioca, 066/812-053.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana