JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

************

  OPŠTINA VLASENICA

  raspisuje

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine Vlasenica  raspisuje  javni konkurs  za  prijem pripravnika   u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana jednog pripravnika

1. Diplomirani inženjer šumarstva - 240 ECTS ........................................................ 1 izvršilac

 

 

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog  obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II Opšti uslovi

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

III  Posebni uslovi:

Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera

 

 IV   Uz prijavu na  javni konkurs kandidat  prilaže   sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.  izvod iz matične knjige rođenih,

3.  uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

4.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6.  ovjerenu izjavu  kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16),

8. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja i

9.  diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat  koji budu izabran  dužan je  dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

V Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će sprovesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica.

VII   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objavljivanja u  dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu Opština Vlasenica, ul. 9. januar  14, sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu može se obratiti Bunijevac Pavlu  na telefon 056/490-075.

O rezultatu javnog konkursa svi kandidati biće obaviješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana