JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

 

JU OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ"

             O S M A C I

 

 r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 •  Direktor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić" iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

Nastavnik tehničkog obrazovanja – 5. časova– određeno radno vrijeme do 31.08.2023. god. – položen stručni ispit – 1. izvršilac,

 

 • Uslovi za učešće na konkursu

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104 . stav 1 i 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika  te članom 5 i 6 Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i  26/19).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

Posebni uslovi:

 • Odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104 . stav 1 . Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), i člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika.

 

 •  Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) Uvjerenje o radnom stažu,

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

7)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta

8 ) Uvjerenje o državljanstvu

 

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ((„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

 

 •  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić",Centar bb, Osmaci, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija  neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske" Banja Luka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzimati u razmatranje.

 

 • Napomene:

Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili podpune i blagovremene prijave, obaviće testiranje i intervju dana 10.10.2022. godine u 14 časova., te se neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će istaći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na oglasnu tablu škole.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku    od osam  dana od dana donošenja odluke.

***

JU Narodna biblioteka Šekovići,

r a s p i s u j e

K O N K U R S

                                                               

I  HIGJENIČAR- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II Opšti uslovi za kandidata :

Kandidat mora da ispunjava sledece uslove:

 • da je državljanin Republike Srpske,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
 • Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavalje RS PJ Šekovići,
 • Prednost imaju kandidati sa područja opštine Šekovići.

III  Posebni uslovi za kandidate

 • NK RADNIK,završena osnovna škola ili SSS treći stepen,
 • Da posjeduje sposobnosti za  pomenuto radno mjesto.
 • Prednost imaju kandidati iz porodice Ratnih vojnih invalida.

IV Posebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, ne starije od šest mjeseci,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati),
 • Uvjerenje od nadležnog organa MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju,
 • Kratka biografija.

V Rokovi

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

VI Ostale odredbe

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Narodna biblioteka Šekovići, Trg Patrijarha Pavla bb, 75450 Šekovići, sa naznakom  „Prijava na konkurs".

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

 

 Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici

 o b j a v lj u j e:

 

JAVNI KONKURS

 1. STRUČNI SARADNIK :

                                1  izvršilac na neodređeno vrijeme      

 1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK:

                           2 izvršioca na određeno vrijeme                                                                         

                       

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 1.:

 • pomaže sudijama u njihovom radu;
 • vrši analizu pravnih pitanja;
 • priprema predmete za suđenja;
 • samostalno ili pod nadzorom i uputstvima sudije vrši druge poslove predviđene Zakonom i Pravilnikom;
 • postupa i odlučuje o vanparničnim i izvršnim predmetima i sporovima male vrijednosti i kada je to predviđeno Zakonom u predmetima koji mu dodijeli predsjednik suda;
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda

 

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 2.:

 • obavlja pripravničku praksu u sudu u skladu sa programom početne obuke , koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske,
 • vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojima je radio,
 • izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije;
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda.

          Kandidati treba da ispunjavaju sledeće:

          a) OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je punoljetan;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

          b) POSEBNI USLOVI

                   Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik;
 • Položen pravosudni ispit.

                    Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 •  VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik (240 ECT bodova);

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),
 5. diplomu o završenoj navedenoj školi,
 6. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za kandidate pod rednim brojem 1
 7. potvrda (uvjerenje) o radnom iskustvu samo za kandidate pod rednim brojem 1
 8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 9. za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

 

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni putem telefona, na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi         

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama"Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

          Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:         

          Osnovni sud u Vlasenici,ul. 9. januar,sa naznakom „Komisija za prijem radnika".

***

JU Osnovna škola „Jovan Dučić" Šekovići,

 raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu  radih  mjesta

 1.   Nastavnik hemije – 2 časa  , na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine -1 izvršilac-lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. Nastavnik engleskog jezika -10 časova , na određeno vrijeme o povratka radnika sa dužnosti pomoćnika direktora , a najduže do 31.8.2023.godine -1 izvršilac,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 3. Voditelj jutarnjeg čuvanja u PO  Tišča , na 45,83% radnog vremena, na određeno   vrijeme , do kraja nastavnog procesa školske 2022/23. godine, a najdalje do 30.6.2023.godine-1 izvršilac  , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                                                
 4.  Voditelj jutarnjeg čuvanja u CŠ Šekovići ,na 45,83% radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2022/23. Godine, a najdalje do 30.6.2023.godine -1 izvršilac,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                                               
 5. voditelj jutarnjeg čuvanja u PO Papraća ,na 45,83% radnog vremena, na određeno vrijeme,  do kraja nastavnog procesa školske 2022/23.godine, a najdalje do 30.6.2023.godine -1 izvršilac,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,          

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS",br.1/16 , 66/18 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", 74/18 i 26/19), a za radna mjesta pod tačkom 3,4, i 5. kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ( „Službeni glasnik republike Srpske" broj: 37/19, 13/20 i 72/21).

Pravo učešća na konkurs  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj 81/22 ),  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu  za radno mjesto sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 114.stav 5.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju :

1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o   državljanstvu,
2) da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije ,naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, za prijem u radni odnos za radna mjesta lice sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

               Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremne prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 13.10.2022. godine   sa početkom u 13,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Jovan Dučić" Šekovići.

                 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole,  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju , smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja posredstvom  Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola „Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 ,75450 Šekovići , sa naznakom  -prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

***

JU OŠ „Petar Kočić" , Kozluk

objavljuje                                            

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

1.Nastavnik srpskog jezika, puna norma, određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac-sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem opsihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ,

4.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pracosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa

5.uvjerenje da protiv kandidata   nije pokrenut krivičnipostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem

 

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog ,kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju

na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana, 07.10.2022.godine u 13.00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Petar Kočić" Kozluk obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić" Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA" SREBRENICA

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023 - 2 izvršioca, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 2. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 3. Nastavnik fizike 8 časova na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine –1 izvršilac,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 4. Nastavnik srpskog jezika i književnosti 9 časova na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 5. Nastavnik geografije 2 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 6. Defektolog puna norma na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine  - 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 7. Nastavnik biologije 4 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023 godine – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Nstavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja 3 časa na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

9. Voditelj jutarnjeg čuvanja 50% norme u PŠ Potočari i Centralnoj školi do kraja nastavnog procesa odnosno do 30.06.2023 godine – 2 izvršioca, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sledeća dokumenta:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno doplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjernje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalidaNa raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.125.stav 5.Zakona.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.125.stav 5. Zakona.

Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.

Dana, 11.10.2022. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1.

Testiranje će se obaviti u 11:00 časova, a intervju  u 12:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA"

Ul.Milivoja Mićića bb                                                                                 

75430 Srebrenica                                                                                                       

Kontakt tel: 056/440-216   

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana