JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.08.2019. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU OŠ “KOSTA TODOROVIĆ” SKELANI

VD direktora JU Osnovne škole “Kosta Todorović” Skelani raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik fizike, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

 

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom o stečenom stručnom zvanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po propisanim kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 12.9.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole, a nakon toga intervju.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske “.

Kandidati prijave dostavljaju lično (u zatvorenoj koverti) ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani 75436 Skelani, sa naznakom “Komisija za prijem radnika”.

***

 

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” ČELOPEK

 

 direktor škole donosi odluku da se raspiše

 

OGLAS

za prijem radnika

 

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik demokratije, za 7 časova, do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, do povratka radnika - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik ruskog jezika, za 2 časa, do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” 77/09; 86/10; 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.       

- Ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Testiranje i intervju obaviće se 9.9.2019. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK

 

direktor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik donosi

 

ODLUKU

o izmjeni dijela konkursa broj 932/19 od 16.8.2019. godine

 

I

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik broj 932/19 od 16.8.2019. godine, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 21.8.2019. godine u tački 3. za radno mjesto nastavnik istorije vrši se ispravka i riječi “potrebno je da kandidat ima radno iskustvo” zamjenjuju se riječima “ pripravnik”.

II

Novi tekst tačke 3. sada glasi: “Nastavnik istorije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 4 časa u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, pripravnik”.

 

III

Odluka o izmjeni se donosi jer je došlo do tehničke greške, odnosno pogrešne formulacije u tekstu konkursa za pomenuto radno mjesto.

 

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto nastavnik istorije, pripravnik, održaće se 10.9.2019. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Kontakt telefon: 056/490-615

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU SŠC “SREBRENICA”

 

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” broj 423-3/19

 

U javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” broj 423-3/19 od 19.8.2019. godine, objavljenog u “Glasu Srpske” 21.8.2019. godine, vrši se ispravka tehničke greške, a u vezi sa datumom testiranja, intervjua i objavljivanja spiska kandidata koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, tako da pasus koji se odnosi na testiranje, intervju i navedeni spisak kandidata sada glasi:

“Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 02.09.2019. godine u 13:00 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 02.09.2019. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 30.08.2019. godine do 11:00 časova.”

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BRATUNAC

 

raspisuje se:

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik ruskog jezika, 6 časova .................        1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - pripravnik, bez radnog iskustva;

 

2. Nastavnik fizike, 6 časova ............... 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava 3 časa ............ 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičnoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenja pod tačkama 4, 5, 6. i 8. prilažu kandidati za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 10.9.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koje ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Za konkurs” ili lično u sekretarijat škole.

***

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ” MILIĆI

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, 8 časova, plus u drugom polugodištu 4 časa kultura religije sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

Opšti uslovi:

 

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi - priložiti:

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: profesor filozofije i sociologije, profesor filozofije.

priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

 

2. jedna godina radnog iskustva u struci u školi: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

 

3. položen stručni ispit za rad u nastavi: uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

U koliko se na konkurs ne prijavi niko sa radnim iskustvom. može se primiti i pripravnik.

 

Pored dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, kandidati dostavljaju i dokumentaciju, koju posjeduju, za bodovanje i to:

 

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 

2)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

 

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 9.9.2019. u 9 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar

“Milutin Milanković”

Nikole Tesle 34

75446 Milići

***

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

 

raspisuje se

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke - pripravnik, 1 izvršilac, 15 časova, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

• Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:

1. Diplomirani teolog

• Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 9.9.2019. godine sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, kao i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ROĆEVIĆ

 

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, za 20 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radom u CŠ Roćević.

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radom u PO Branjevo.

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike - 1 izvršilac, za 6 časova informatike i 14 časova tehničkog obrazovanja sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine,

sa radom u CŠ Roćević i PO Branjevo.

4. Nastavnik informatike - 1 izvršilac, za 8 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radom u PO Branjevo.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju :

- odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17; 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, pod rednim brojem: - 1; 2; 3; i 4.

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove, kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se na konkurs ne jave lica sa radnim iskustvom, u obzir mogu doći i lica koja se prijave na konkurs bez radnog iskustva.

12. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 10.9.2019. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413 Kozluk.

 

***

JU SŠC “PETAR KOČIĆ” ZVORNIK

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta:

 

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 15 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,

zanimanje: profesor srpskog jezika i književnosti; diplomirani filolog-srbista

2. Nastavnik medicinske grupe predmeta (zdravstvena njega) - vježbe, puna norma, 1 izvršilac,

lice bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,

zanimanje: diplomirana medicinska sestra; viša medicinska sestra-tehničar.

3. Nastavnik kineziterapije, 1 izvršilac, lice bez radnog iskustva, pripravnik, 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine,

zanimanje: viši fizioterapeutski tehničar.

4. Nastavnik specijalne rehabilitacije, 1 izvršilac, lice bez radnog iskustva, pripravnik, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine,

 zanimanje: viši fizioterapeutski tehničar.

 

Uslovi konkursa:

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

 

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) ljekarsko uvjerenje naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o

neosuđivanosti za izabranog škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

7) dokaz da lice nije odradilo pripravnički staž u struci (ovjerena kopija radne knjižice,

uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje i sl.) (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto bez radnog iskustva - pripravnik).

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom).

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

 

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 11.9.2019. godine u 10 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.       

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana