JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************************

 JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VLASENICA

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma ......................................................... 1 izvršilac na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

2. Nastavnik engleskog jezika, puna norma ......................................................... 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

3. Nastavnik srpskog jezika, 10 časova ..................................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najdalje do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 11.3.2021. godine (četvrtak) u 9 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica. 

***

SŠC “MILORAD VLAČIĆ” VLASENICA

 raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

 

1. Nastavnik stručnih predmeta - šumarski tehničar....20 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine - lice sa radnim iskustvom

2. Nastavnik stručnih predmeta - šumarski tehničar....8 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine - lice sa radnim iskustvom

3.  Nastavnik stručnih predmeta - fizioterapeutski tehničar:

              - vježbe ..... 16 časova na određeno vrijeme vrijeme, do 31.8.2021. godine - lice sa radnim iskustvom

4.  Nastavnik srpskog jezika.......3 časa na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine lice sa radnim iskustvom.

 

                                                                               

             I         Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, ili BiH

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

 

II       Posebni uslovi

1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili 180 bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama)

2. lice sa radnim iskustvom, pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4. Pravo učešća imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju.

 

III   Potrebna dokumentacija:

1. Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Izvod iz matične knjige državljana,

4. Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

5. Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

6.  Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

10. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 8.3.2021. godine u prostorijama škole sa početkom u 10 časova. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs.

 

***

                                                                                                                         

JU OŠ “NIKOLA TESLA”  PILICA

objavljuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik ili profesor fizičke  kulture u Centralnu školu, VŠS ili VSS, na neodređeno vrijeme , pripravnik  – 14 časova

2. Nastavnik ili profesor biologije u Centralnu školu, VŠS ili VSS na određeno vrijeme do 30.6.2021. – položen stručni ispit.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

5) uvjerenje da protiv njega nije pokretan krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, što se dokazuje uvjerenjem  koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2)  Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj, 77/09. 86/10, 25/14, 76/15),

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18).

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate

5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 9.3.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Nikola Tesla”, Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidat ako se na pojavi na testiranju i intervjuu, smatra će se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Tesla”  Pilica, 75412. sa naznakom: Prijava na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i “Glasu Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs će izaći 24.2.2021. godine. u “Glasu Srpske”.

***

JU SŠC “PETAR KOČIĆ”ZVORNIK

 

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, lice bez radnog iskustva - pripravnik, 15 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

    -  nastavnik srpskog jezika i književnosti.

 

2. Sekretar škole, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

    -  diplomirani pravnik.

 

Uslovi konkursa:

 

           Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.120/20), a za radno mjesto iz tačke 2. član 124. stav  2. Zakona o srednjem obrazovanju.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3)  ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije

zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv 

dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7) uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

         

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Za radno mjesto pod brojem 2.)

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (Za radno mjesto pod brojem 2.)

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

 1)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana 9.3.2021. godine u 10 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK

 raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

                          

1. Nastavnik srpskog jezika, pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 4 časa u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik.

2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u područnom odjeljenju Snagovo. Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19). 

Kandidati na konkurs su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).                                                                

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 8.3.2021. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs” i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana