JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

**************

JU Tehnički školski centar Zvornik

raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

 1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, položen stručni ispit, 16 časova, na neodređeno vrijeme.

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
 • Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
 • Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave i sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:
 1. Profesor fizike,
 2. Diplomirani fizičar,
 3. Profesor matematike i fizike,
 4. Profesor fizike i informatike.

 

 • Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o proseku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o proseku ocjena.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana 08.12.2022. godine, sa početkom u 08.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljeni na oglasnoj tabli škole.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Potpisanu prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs".

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

objavljuje

 K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog   radnog  mjesta

                        

1 . Profesor fizičkog  vaspitanja,  Jedan izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika  (najdalje do 31.03.2023. godine)  - 4 časa  nastavne norme                                

 

    U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi, a ako se ne prijavi takvo lice u radni odnos se može primiti i pripravnik

               Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18 i 119/21) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18,35/20 i 92/20 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata  u kojoj se mora navesti kontakt telefon  kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-   ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

 

 • o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
 • diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
 • o položenom stručnom ispitu za rad u školi.

      

 • opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca
 • opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 • optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • o državljanstvu BiH
 • iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
 • izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 • ranijeg poslodavca o stečenom radnom iskustvu u zanimanju i stručnoj spremi koja se traži konkursom.
 • da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
 • da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 • uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci. Uvjerenje će priložiti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

             

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju   06.12.2022 . godine sa početkom u  13 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

***

JKP"Vlasenica"doo Vlasenica,

 raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

 

I Za prijem pripravnika u preduzeće JKP"Vlasenica"doo Vlasenica,  na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana za sledeće zvanje:  

 •   menadžer bezbjednosti – 240 ECTS bodova       1 izvršilac

 

II  Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja. 

III Opšti uslovi za izbor su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH
 2. Da je stariji od 18 godina
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova

 

V     Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

     1. Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera

   

VI   Uz prijavu na Konkurs svi kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju uslova , i to:

          a) Izvod iz matične knjige rođenih

          b) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

          v) Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

          g) Ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo

          d)  Ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja

          đ) diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje    stekao po  Bolonjskom sistemu studiranja uэ diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama npopisa iz oblasti visokog obrazovanja)  ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju.

        e) Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstenoj sposobnosti     prije  zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

 

VII   Komisija će odbaciti  neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.

 

VIII Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

          Prijave se potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu: JKP"Vlasenica"doo Vlasenica, ulica Dositeja Obradovića br 8, 75440 Vlasenica, sa naznakom „Prijava na javni konkurs".

 

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 056/ 733-204

 

O rezultatu Javnog konkursa svi kandidati biće obavješteni a dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

****

 

JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njegoš", Šekovići

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika u školskoj 2022/2023 godini

 

 1. Srpski jezik .............................................................. 3  časa, do 31.08.2023.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
 2. Fizičko vaspitanje .................................................. 8  časova, do 02.04.2023.godine, pripravnik

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18 i 91/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  kao i druge uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS", broj: 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 • Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 • Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 • Ovjerenu  foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvavilent,
 •  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  07.12.2022. godine u  13,15  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš", ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Prijava na konkurs" i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana