JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” KOZLUK

direktor škole donosi odluku da se raspiše:

                                                                                                                       

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik razredne nastave u PO Skočić, puna norma, određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem

 

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj:77/09; 86/10; 25/14;76/15).

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana 6.10.2020. godine  u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Petar Kočić” Kozluk obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ŠEKOVIĆI

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

 

1. Profesor razredne nastave - 2 pripravnika  na određeno vrijeme - 12 mjeseci.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/ 17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

 

 Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije, naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje Biro Šekovići  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, da  se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica  - Biro Šekovići (opština Šekovići finansira dio sredstava).

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 5.10.2020. godine  sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić” Šekovići.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola “Jovan Dučić” Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 ,  75450 Šekovići, sa naznakom  - prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ŠEKOVIĆI

 

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu  radnih  mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom............ 1 izvršilac,

2. Voditelj jutarnjeg čuvanja u PO  Tišča, na 50% radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2020/21. godine, lice sa radnim iskustvom..................1 izvršilac,

3. Voditelj jutarnjeg čuvanja u CŠ Šekovići, na 50% radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2020/21. godine, lice sa radnim iskustvom..............1 izvršilac,

4. Voditelj jutarnjeg čuvanja u PO Papraća, na 37,5% radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2020/21. godine, lice sa radnim iskustvom.........1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”,br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/ 17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, 74/18 i 26/19).

 Pravo učešća na konkurs  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20),  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu  za radno mjesto sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije, naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  za radno mjesto pod tačkom 1.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, za prijem u radni odnos za radna mjesta lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 8.10.2020. godine  sa početkom u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić” Šekovići.

                  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem  Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola “Jovan Dučić” Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 ,  75450 Šekovići , sa naznakom  - prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

***

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje,

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave u struci Hemija, nemetali i grafičarstvo u zanimanju hemijski operater (15 časova praktične nastave i 4 časa stručnih predmeta), 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije.

 

I  Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

 

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. Izuzetno od tačke 1. posebnih uslova, poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi i lica sa drugim stepenom stručne spreme, u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15.;

3. ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

4. kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II Potrebna dokumentacija:

- svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

- ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova konkursa;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova konkursa za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 6.10.2020. godine u 10 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 6.10.2020. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli škole 2.10.2020. godine do 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ” DRINjAČA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Diplomirani pedagog - pripravnik, 85% norme ...................... 1 izvršilac do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18).

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 5.10.2020. godine  u 11 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola “Jovan Cvijić” Drinjača bb, 75410 Drinjača.

***

JU OŠ “ALEKSA JAKŠIĆ” MILIĆI

raspisuje

 

JAVNI PONOVNI KONKURS

za izbor  direktora  JU Osnovne škole “Aleksa Jakšić” Milići

 

I – Predmet

Školski odbor JU  Osnovne škole “Aleksa Jakšić” Milići  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU  Osnovne škole “Aleksa Jakšić” Milići, na određeno vrijeme.

II – Opis poslova

          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

          Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

          Opšti i posebni uslovi

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Aleksa Jakšić” Milići  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju,  Statuta JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići, Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole,  i to:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina.

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,

 

          Posebni uslovi :

          Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1.  ima završen prvi ciklus  studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova, ili ekvivalent, ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177 stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:44/17, 31/18 i 84/19)

 2.  da  ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3.  da  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

          Potrebna dokumentacija

  Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sledeća dokumenta:

1. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima , koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

4.  uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

5. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem,

6.  prijedlog programa rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7.  preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen ,

8.  kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim  rezultatima u radu,

9. izvod iz matične knjige rođenih,

10. uvjerenje o državljanstvu.

          Uvjerenje iz tačke 4. škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta  u originalu ili ovjerene kopije.

 

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Aleksa Jakšić” Milići  ul. Jove Jovanovića Zmaja broj 3, sa naznakom prijava na  konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VI – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa  o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Aleksa Jakšić” Milići  u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke .

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi “Branko Radičević” Bratunac:

   

1. Voditelj produženog boravka, – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021 godini.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja  djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

     

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) :

 

*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

*Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

*Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

*Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18)

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 6.10.2020. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  za radna mjesta  škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

     

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Branko Radičević”, Dositeja Obradovića 6, 75420 Bratunac

sa naznakom “Prijava na konkurs”

Kontakt telefon: 056/420-212, 420-211

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VLASENICA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma ......................................................... 1 izvršilac na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

2. Nastavnik srpskog jezika, 10 časova .......................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 7.10.2020. godine (srijeda) u 8 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako  se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica. 

***

 OPŠTINA ŠEKOVIĆI

 Josipa Kovačevića bb,

75450 Šekovići,

 Tel. 056/654-600, faks 056/654-604,

 e-mail: opstina.sekovici@gmail.com

raspisuje:

 

                                               JAVNI KONKURS

za prijem  pripravnika  u Opštinsku upravu

  I       

 Načelnik opštine Šekovići raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu opštine Šekovići, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

         

          1. Diplomirani pravnik      -    2  izvršioca

          2. Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 1 izvršilac

          3. Diplomirani žurnalist  -1 izvršilac

          4. Diplomirani politikolog   - 1 izvršilac

          5. Diplomirani ekonomista  -  2 izvršioca

          6. Diplomirani menadžer javne uprave -  1 izvršilac

          7. Diplomirani geograf       -1  izvršilac

 

II

Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanje prava na polaganje stručnog ispita  za rad u upravi.

Pripravnici će se osposobljavati u skladu sa Programom za osposobljavanje mladih sa VSS u statusu pripravnika  za samostalan rad i polaganje stručnog ispita  broj: 03-123-2/20 od 1.7.2020. godine .

III

Opšti uslovi:

 

-  Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-  Da je stariji od 18 godina ,

-  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi.

 

IV

Posebni uslovi:

 

1. Visoka stručna sprema  (IV stepen) ili prvi ciklus studija  sa ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent.

 

V

Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs i biografiju kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju lične karte;

- uvjerenje o državljanstvu;

- izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi;

 

2.) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže:

 

- Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;

- Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica;

- Izjavu da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa  Konkursna komisija  će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja  javnog  konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevno listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici opštine Šekovići.

 

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se na pisarnici Opštinske uprave Šekovići ili poštom na adresu: Opština Šekovići, Konkursna  komisiji za prijem pripravnika, ul. Josipa Kovačevića br. 2, 75450 Šekovići.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana