JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

********************

KOMPANIJA BOKSIT” AD MILIĆI,

zbog povećanja obima proizvodnje i prometa robe, raspisuje:

 

                                                       OGLAS

 za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, većeg broja KV/NK radnika:

 

1. Za rad na proizvodnji rude u podzemnoj eksploataciji.

Zainteresovana lica bi prošla obuku, od 3 mjeseca, uz novčanu nadoknadu - 70% od zarade.

Zarada, nakon obuke, iznosi 1.600,00 KM - 2.200,00 KM, uz ostale prinadležnosti.

2.  Za rad u špediciji, za potrebe prevoza robe na evropsko tržište. Kandidati koji ispunjavaju uslove, pored plate, imaju i dnevnice čija visina je utvrđena pozitivnim propisima.

 

Oglas ostaje otvoren do konačne popune.

Prijave slati na adresu:

Kompanija „Boksit” a.d. Milići, Trg rudara br.1, 75446 Milići ili putem

e-mail: boksit@ad-boksit.com

Kontakt telefon: 056/745-470

***

OSNOVNI SUD U VLASENICI

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme šefa pisarnice u Osnovnom sudu u Vlasenici, sa probnim radom od 3 mjeseca

 

- Šef pisarnice 1 (jedan) izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu

4. da se ne vodi krivični postupak

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

 

Posebni uslovi:

1. pravni fakultet ili ekonomski fakultet,

2. položen stručni ispit,

3. jedna godina radnog iskustva,

4. dobro poznavanje rada na računaru.

 

Potrebna dokumentacija:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- dokaz o školskoj spremi,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- kraća biografija i kontakt telefon.

 

          Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

          Izbor kandidata za radno mjesto šefa pisarnice će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

          Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

          Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “SREBRENICA”

raspisuje,

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar (diplomirani farmaceut, magistar farmacije), 20 časova - 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme.

 

I Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

 

1.  Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

2.  Izuzetno od tačke 1. posebnih uslova,poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi i lica sa drugim stepenom stručne spreme, u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15);

3. Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

4. Kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II Potrebna dokumentacija:

1. svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi;

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi;

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radna mjesta za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

14. uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova konkursa;

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova konkursa za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 3.11.2020. godine u 10 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 3.11.2020. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli škole 30.10.2020. godine do 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I

OBRAZOVANjE “RADOST” BRATUNAC

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Diplomirani vaspitač, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad, neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” br.1/16) ispunjavaju i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br.79/15) i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi (“Sl. glasnik RS”, br. 36/16).

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br.79/15).

 

Opšti uslovi:

 

a) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

b  Da je punoljetan;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

 

           Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br.79/15), odnosno da:

 

1) imaju najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) imaju položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad i

3) imaju ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.  

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o neosuđivanosti koje će Javna ustanova pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa (izuzev za kandidate koji su rođeni na teritoriji Federacije BiH gdje se po federalnim zakonima ovo uvjerenje izdaje na lični zahtjev fizičkog lica),

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent

- Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

 

Dana 2.11.2020. godine u 12 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost” Bratunac, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

         

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

 

 

Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost” Bratunac, Dositeja Obradovića 12.,75 420 Bratunac.

***

JU SŠC “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”, ŠEKOVIĆI           

raspisuje :

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2020/2021 godini

 

- Fizika                                           9 časova, do 31.8.2021. godine

- Tehnička fizika i elektrotehnika       3 časa, do 31.8.2021. godine

- Anatomija                                                2 časa, do 31.8.2021. godine

- Zdravstvena njega                                    2 časa, do 31.8.2021. godine

- Praktična nastava (zdravstvena njega)  3 časa, do 31.8.2021. godine

- Hemija                                            8 časova, do 31.8.2021. godine

- Konstruisanje                                3 časa, do 31.8.2021. godine

 

 

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18 i 35/20),  kao i druge uslove propisane  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu  fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18 i 35/20),  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 5.11.2020. godine u 12 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”, BRATUNAC

raspisuje :

 

KONKURS

za popunih  radnih  mjesta

1. Nastavnik  matematike, pripravnik (8 časova), na određeno, do 31.8.2021. godine;

2. Nastavnik informatike, pripravnik (10 časova), do povratka radnika sa funkcije;

3. Voditelj jutarnjeg čuvanja djece, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom (50% radnog vremena), do kraja nastavnog procesa 2020/21;

4. Nastavnik ruskog jezika, pripravnik, (6 časova), na određeno, do 31.8.2020. godine.

5. Psiholog (60% radnog vremena), lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.   Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.   Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.   Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 Uvjerenja iz tačaka 4. i 5.  škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje iz tačke 6. kandidat dostavlja uz konkursnu dokumentaciju.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentacijom na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 5.)

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu( za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 5. );

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije   ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 i 63/20), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18; i 26/19)

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave  kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 5.11.2020. godine sa početkom u 10 časova (za psihologa i nastavnika matematike) i u 11 (za nastavnika ruskog jezika, informatike i jutarnjeg čuvanja), u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koje ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”

Prijave  sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Za konkurs” ili lično  u sekretarijat škole.

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Sekretar škole, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl. 104. stav 6. Zakona.

 

Dana 5.11.2020. godine, u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1, a intervju obaviće se u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

 

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole - ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ROĆEVIĆ  

 raspisuje:

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik  RS” broj 44/17;  31/18;  84/19; 35/20 i 65/20.).

 

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke i

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Nastavnici i stručni saradnici iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik  RS” broj 44/17 i 31/18; 84/19; 35/20 65/20.) mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora škole.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

5) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) uvjerenje o državljanstvu

9) izvod iz matične knjige rođenih i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Izbor direktora škole izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik republike Srpske” broj 49/18).

 

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi  po ovom konkursu  se neće vraćati kandidatima.

 

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske  imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

O rezultatima konkursa Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Prijave na konkurs, sa potpunom dokumentacijom, dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413  Kozluk, sa naznakom “Prijava na konkurs” –(Ne otvarati).

Kontakt telefon: 056/398-615.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana