JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Psiholog škole, 1 izvršilac, (40 % norme), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine;

2. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, 5 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva;

3. Nastavnik istorije, 1 izvršilac, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine;

4. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 12 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme;

 

I - Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6. Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem, koje je kandidat dužan dostaviti.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, a uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona) i naprijed navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19), i to:

II - Posebni uslovi

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, kod kojeg je radni staž ostvaren, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;                                     

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju, da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće se razmatrati.                     

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 5.10.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole. 

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, slati na adresu škole: JU Osnovna škola “Branko Radičević” Bratunac, Dositeja Obradovića br.6., 75420 Bratunac, sa naznakom “za konkurs” ili lično donijeti u sekretarijat škole.

***

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ”

MILIĆI

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

1.  Nastavnik elektro grupe predmeta      1 izvršilac puna norma časova                                                                                                                                                 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

Opšti uslovi:

 a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,

 v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Posebni uslovi - priložiti:

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, profesor elektronike, profesor elektrotehnike            

Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.

2.  Jedna godina radnog iskustva u školi; uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

3. Položen stručni ispit: uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno-vaspitni rad.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju, za bodovanje i to: 

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 4.10.2021. godine u 9 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, koji formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Prijave, sa naznakom prijava na konkurs, slati na adresu:

 JU Srednjoškolski centar “Milutin Milanković”, Nikole Tesle 34,                                                                                 

75446 Milići

***

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, (položen stručni ispit), 11 časova, neodređeno vrijeme

2. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, (položen stručni ispit), 2 časa, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

3. Diplomirani ekonomista - 1 izvršilac, (pripravnik), 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uverenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 meseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, i prilaže ga samo izabrani kandidat.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, i prilaže ga samo izabrani kandidat.

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i prilaže ga samo izabrani kandidat.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, i to:

Za radno mjesto pod brojem 1 i 2:

1.       Profesor srpskog jezika, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost

2.       Profesor ruskog i srpskog jezika

3.       Ostala zanimanja prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika u srednjoj školi.

           Za radno mjesto pod brojem 3:

1.       Diplomirani ekonomista

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o proseku ocena.

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( odnosi se za radno mjesto 1 i 2).

3. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (odnosi se za radno mjesto 1 i 2).

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

5. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

6. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

7. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 5.10.2021. godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa, kontakt i radno mjesto na koje konkuriše, sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik istorije 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, pripravnik.

2.       Nastavnik hemije 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine sa iskustvom.

3.       Nastavnik biologije 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine pripravnik.

4.       Voditelj jutarnjeg čuvanja u Centralnoj školi i PŠ Potočara 50% norme na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine sa iskustvom.

5.       Nastavnik fizičkog vaspitanja 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine sa iskustvom

6.       Defektolog puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine sa iskustvom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta.

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl. 104. stav 6. Zakona.

Dana 30.9.2021. godine, u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1, a intervju obaviće se u 10 časova. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: JU “Prva osnovna škola”, Ul. Milivoja Mićića bb, 75 430 Srebrenica. Kontakt tel. 056/440-216                                 

                                     

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana