JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

Kompanija "Boksit" a.d. Milići,

 

raspisuje

 

    O G L A S

                  

 za prijem u radni odnos na radno mjesto        

1.  Autoelektričar na održavanju rudarskih mašina.....................2 izvršioca,

      Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

           Plata po dogovoru.

          Za kandidate sa strane, obezbjeđen smještaj i hrana u Milićima.

           Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

          Prijave slati na adresu:

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem e- mail: [email protected] .

          Kontakt telefon: 056/745-470.

***

JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica,

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Voditelj boravka, sa nepunim radnim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najdalje do 30.06.2023. godine ..................................1 izvršilac u Centralnoj školi,
 2.  Voditelj boravka, sa nepunim radnim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena - bez iskustva  - pripravnik, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najdalje do 30.06.2023. godine ....................................................................................1 izvršilac u PO Cerska i
 3. Psiholog, puna norma .................................................................................... 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 37/19, 13/20 i 72/21).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivčna djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje dejce,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 06.10.2022. godine (četvrtak) u 9,00 časova, a intervju će se obaviti dana 06.10.2022. godine (četvrtak) u 11,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako  se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica. 

***

Javne ustanove Osnovne škole "Sveti Sava" Zvornik,

 

 r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

                          

1. Nastavnik istorije na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 2 časa redovne nastave, pripravnik- 1 izvršilac.

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 8 časova redovne nastave, pripravnik- 1 izvršilac.

3. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 17 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom- 1 izvršilac.

4. Nastavnik matematike i fizike na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2023. godine, 14 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.

5. Nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 9 časova redovne nastave- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.

6. Nastavnik ruskog jezika na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 2 časa redovne nastave- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.

7. Defektolog u posebnom odjeljenju na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

14) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

15) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

16) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 6.10.2022. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615

***

JU Osnovne škole „Jovan Dučić" Šekovići, 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

u statusu pripravnika u 2022. godini

 

 1. Profesor razredne nastave- 1-izvršilac - pripravnik  na određeno vrijeme 12 mjeseci i
 2. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja -3 izvršioca – pripravnik na određeno vrijeme-12 mjeseci

 

U radni odnos primaju se lica po „Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika „ JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS",br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10,25/14 i 76/15) .

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju :

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije ,naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske",broj:74/18 i 26/19), i to:

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

3)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremne prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 04.10.2022. godine  sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Jovan Dučić" Šekovići.

                 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole,  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju , smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem  Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola „Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 ,  75450 Šekovići , sa naznakom  -prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

***

  JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković" Milići

 

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

       1.  Psiholog     1 izvršilac  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ili  radnika sa funkcije.                                                                                                                                                   

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi :

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o  državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom         lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 Posebni uslovi- priložiti:                                                                                                                                                        1

.završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjim: diplomirani psiholog,profesor psihologije,profesor pedagogije i psihologije. priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

2.  jedna godina radnog iskustva u struci  u školi, uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

3. položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju,koju posjeduju, za bodovanje i to:    

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviti će se na oglasnoj tabli škole 03.10.2022.godine.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 06.10.2022.godine  u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa.

 Prijave slati na adresu:

 JU Srednjoškolski centar

 "Milutin Milanković"

 Nikole Tesle 34                                                                                    

 75446 Milići 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana