JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

*************

JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" SREBRENICA

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave u Centralnoj školi, puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije vršioca dužnosti direktora škole, najdalje 90 dana, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

2. Nastavnik razredne nastave u PO Žutica, puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika koji je zbog ukazane potrebe raspoređen na drugo radno mjesto, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl. 104. stav 6. Zakona.

Dana 5.5.2021. godine u prostorijama JU "Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2, a intervju obaviće se u 10 časova 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše:JU "Prva osnovna škola"

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica                                                                                                         

Kontakt tel: 056/440-216   

***

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ŠEKOVIĆI

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) , uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 49/18), i to:

Opšti i posebni uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

3) da je stariji od 18 godina,

4) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 4) ovog stava,

6) da ima predložen program rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da dostave:

1) Prijavu  na konkurs sa kontakt podacima,

2) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

9) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

10) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu i

12) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i isti neće biti vraćeni.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić" Šekovići, ul. Prote Matije Nenadovića broj:5. 75450 Šekovići, sa naznakom "Prijava na  konkurs za izbor direktora".

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora škole.

***

JU OŠ "ALEKSA JAKŠIĆ" MILIĆI

 Raspisuje:

                                                                           KONKURS

 

Na  određeno vrijeme

1. Nastavnik razredne nastave ................................................ 1 izvršilac (sa položenim stručnim ispitom, do 30.6.2021).

 

Kandidat  treba da ispunjava  opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju obrazovanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske", 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10 i  25/14 i 76/15), Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).  

          Opšti  i posebni uslovi koje kandidat  treba da ispunjava su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je  radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2)  Uvjerenje iz  tačka 4 i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi: 

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos  potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:

1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku  grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,         

5. Dodatak  diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 4.5.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Konkurs ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu  JU Osnovna škola "Aleksa Jakšić" Milići, Ul. Jovana J. Zmaja broj 3.  a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana