JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.05.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.05.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************************

**********************************

 

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ŠEKOVIĆI

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu  radnih  mjesta

 

1. Nastavnik ruskog jezika - 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom   - 1 izvršilac,

2. Defektolog/logoped, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”,br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/ 17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, 74/18 i 26/19).

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ),  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu za radno mjesto sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije, naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za prijem u radni odnos za radno mjesto lice sa radnim iskustvom, pod tačkom 1,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, za prijem u radni odnos za radno mjesto lice sa radnim iskustvom, pod tačkom 1,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, za prijem u radni odnos za radno mjesto lice sa radnim iskustvom, pod tačkom 1,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 3.6.2021. godine (četvrtak)  sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić” Šekovići.

                 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja posredstvom  Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                  Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu JU Osnovna  škola “Jovan Dučić” Šekovići, ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom  - prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana