JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

**************************

JU SŠC "MILUTIN MILANKOVIĆ" MILIĆI

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

 

 Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16 i 66/18) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i to:

 

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija  u četvorogodišnjem trajanju i najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,

2. da ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,

4. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole, i

6. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. (kao dokaz prilaže se ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen ovim članom)

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju uslova:

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i  ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu,

- diplomu o stečenom obrazovanju,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

- program rada u narednom četvorogodišnjem mandatnom periodu,

- uvjerenje o radnom iskustvu u školi (tačka 3. uslova)

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, dostavlja naknadno, izabrani kandidat,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ( tačka 4. uslova).

 

Direktor škole imenuje se na period od 4 godine, počev od 1.4.2021. godine.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave se mogu dostaviti lično  ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Milutin Milanković" Milići, Nikole Tesle 34  75446  Milići,  sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  škole".

 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

 

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

O rezultatima konkursa kandidati će biti  pismenim putem obaviješteni nakon odluke Vlade o imenovanju.

***

JU OŠ "ALEKSA JAKŠIĆ" MILIĆI

raspisuje:

KONKURS

na određeno vrijeme

 

1. Nastavnik geografije  4  časa …. ....................................................1 izvršilac

(sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  do  31.8.2021),

Kandidat  treba da ispunjava  opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18), Uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske", 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 61/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10 i  25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).  

          Opšti  i posebni uslovi koje kandidat  treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je  radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti zlostavljanja djece, trgovine ljudima, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava , za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djece,

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2)  Uvjerenje iz tačke 4 i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos  potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:

1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Dodatak  diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje (ukoliko se traži pripravnik).

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.  Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave  kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 26.2.2021. godine u 10.30 časova  u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Konkurs ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu  JU Osnovna škola "Aleksa Jakšić" Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3.  a bliže informacije mogu se dobiti na telefon  056/ 745-400.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 JU OŠ "SVETI SAVA" ZVORNIK

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

                          

1. Nastavnik biologije, pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 10 časova u JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19). 

Kandidati na konkurs su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).                                                                

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 1.3.2021. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ "Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava"   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615

***

OSNOVNI SUD U SREBRENICI 

 raspisuje :

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1) Daktilograf – zapisničar, dva (2) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

    Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji do 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da nije osuđivan na krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati :

 

- srednja stručna sprema IV stepen, sa položenim ispitom daktilografa I-A ili I-B klase

- poznavanje rada na računaru,

- najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih

- ovjerenu kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,

- ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj SSS - IV stepen,

- potvrdu, sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru,

- sertifikat o položenom ispitu za daktilografa

- potvrdu o neosuđivanosti ili izvod iz kaznene evidencije,

- dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, potvrda od strane poslodavca, i sl.).

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

 

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti prema "Pravilniku o sprovođenju provjere radne sposobnosti i intervju sa konkursnom komisijom", o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni ostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju, komisija će smatrati odustajanjem kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na njeb stranici suda.

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati trebaju dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Srebrenici ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Osnovni sud Srebrenica, Srebreničkog odreda br. 4, 75 430 Srebrenica, sa naznakom "Prijava na konkurs za radno mjesto: __________ - ne otvaraj".

 

Na poleđini koverte navesti: ime i prezime kandidata, adresu, telefon.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Konkurs će biti objavljen i na njeb stranici suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Srebrenici.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

 

***

JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" SREBRENICA

raspisuje :

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Profesor razredne nastave (profesor/nastavnik razredne nastave), puna norme, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita, pripravnik, jedan izvršilac¸ "Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS", koja je donesena dana 20.10.2020. godine od strane Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske broj 02.7.6/0601-80-2/20, traži se pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca Republike Srpske.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti  koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

- Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana 25.2.2021. godine, u prostorijama JU "Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1, a intervju obaviće se u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole: 

JU "Prva osnovna škola", Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica                                                                                                           

 Kontakt tel: 056/440-216       

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana