JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***********

 

  JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih   radnih  mjesta

                        

1 . Profesor  matematike ..... Jedan izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja)

   U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom u školi .

2. Profesor matematike .... 6 časova nastavne norme na određeno radno

vrijeme do 31.08.2023. god.

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

 

3. Dipl. inženjer elektrotehnike ...    određeno radno vrijeme (do povratka radnika  (smjer elektronika ,računarstvo, sa bolovanja )    

    automatika )

       U radni odnos se prima  lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi, a ako se ne prijavi takvo lice može i pripravnik 

                                                                  

4. Profesor engleskog jezika  ....  2 časa nastavne norme na određeno radno  vrijeme do 31.08.2023. god.

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

 

5. Profesor fizike  ..... 10 časova nastavne norme na  određeno radno vrijeme do 31.08.2023. g

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

 

6. Istorija ... 2 časa nastavne norme do 31.08.2023. g.

                                                                             

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi, a ako se ne prijavi takvo lice može i pripravnik.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18 i 119/21) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18,35/20 i 92/20 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon , kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-   ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

 1. Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi ( izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 1. i  radnih mjesta za koja stoji da se može primiti i pripravnik ).

       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 2. Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 3. Uvjerenje o državljanstvu BiH
 4. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
 5. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 6. Uvjerenje-potvrda ranijeg poslodavca o stečenom radnom iskustvu u zanimanju i stručnoj spremi koja se traži konkursom.
 7. Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
 8. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 9. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci. Uvjerenje će priložiti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

             

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju   27.09.2022 . godine sa početkom u  13 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

***

Osnovna škola „Vuk Karadžić" Roćević,

 raspisuje:

 

K O N K U R S

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik  ruskog jezika – 1 izvršilac,  2 časa,  pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, sa radom  u  PO Branjevo.

2. Nastavnik osnova informatike – 1 izvršilac, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,  do 31.08.2023. godine, sa radom u CŠ Roćević.

3. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 8 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, sa radom u CŠ Roćević i  PO Branjevo.

4. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 5 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, sa radom u PO Branjevo i CŠ Roćević.

5. Nastavnik hemije – 1 izvršilac, 4 časa, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radom u PO Branjevo;

6. Nastavnik biologije - 1 izvršilac, 6 časova, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radom u PO Branjevo.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o  radu, kandidati  treba  da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi

(„Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 74/18 i  26/19).

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Prijava na konkurs (potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena  kopija lične karte;

7. Uvjerenje o državljanstvu;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštituo utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje  opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove,  kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim Zakonom.

13. Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat

nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

15. Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa;

16. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na vrstu i stepen stručne spreme.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,

odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 27.09.2022. godine (utorak) u 10,00 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu  „Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Roćević 64, 75413  Kozluk.

***

 Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" Zvornik,

 r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

                          

1.Nastavnik korepeticije na određeno vrijeme ,do kraja školske godine (31.08.2023). lice sa radnim iskustvom -1.izvršilac.

2. Nastavnik gitare na određeno vrijeme, do 31.12.2022.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac.

3.Nastavnik klarineta na neodređeno vrijeme,lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1-izršilac.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu („Službeni Glasnik broj: 1/16,66/18,91/21,i 119/21) kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske"br 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 27.09.2022. godine u 10 časova, u prostorijama JU OMŠ „Vojin Komadina" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola "Vojin Komadina"   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/232-092

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana