JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**************

******************

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

OSMACI

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 

1.  Direktor JU Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Osmaka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

I. Nastavnik razredne nastave - određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – položen stručni ispit –  1 izvršilac

 

 

2.  Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-  Položen  stručni ispit.

 

3.  Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

 

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

 

4.  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola "Aleksa Šantić", Centar bb, Osmaci, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

 

5. Napomene:

Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće testiranje i intervju dana 26.10.2020 godine u 11 časova, te se neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će istaći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na oglasnu tablu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku    od osam  dana od dana donošenja odluke.

***

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST"

 ZVORNIK

raspisuje:

 

 

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Pravnik (pripravnik),

- Broj izvršilaca: 1, puna norma, na određeno vrijeme, 12 mjeseci

2.   Vaspitač (pripravnik) iz kategorije djece poginulih boraca,

- Broj izvršilaca: 1, puna norma, na određeno vrijeme, 12 mjeseci                                       - 2a. Vaspitač (pripravnik)

-  Broj izvršilaca: 1, puna norma, na određeno vrijeme, 12 mjeseci

 

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 14. Zakona o radu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima  52, 54. i 58. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" 79/15 i članom 2 i 6. Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 36/16) i zahtjevima javnog konkursa.

Opšti uslovi

- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-  Da je stariji od 18 godina,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi

- Da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci

 

Posebni uslovi:

Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-   izvod iz matične knjige rođenih;

-   uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

-   Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom ciklusu studijskog programa u trajanju četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom

-   Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Ovjerena fotokopija diplome o završenom ciklusu studijskog programa u trajanju četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent sa završenom na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- da spadaju u kategoriju djeca poginulih boraca

 

-  Za radno mjesto pod rednim brojem 2a. Ovjerena fotokopija diplome o završenom ciklusu studijskog programa u trajanju četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent sa završenom na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, 

 

 - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci);

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 

- uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja: učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, Dječiji vrtić će tražiti službenim putem od nadležnog državnog organa nakon što kandidat bude izabran na konkursu.

 

Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića "Naša radost", Svetog Save 29. u četvrtak, 29.10.2020. godine, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pravnik (pripravnik) u 10 časova i vaspitač (pripravnik) u 11. Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JPVOU Dječiji vrtić "Naša radost" Zvornik, Svetog Save 29, Zvornik.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ SREBRENICA" DOO SREBRENICA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica" d.o.o. Srebrenica, za sljedeće radno mjesto:

 

 - Šef Službe za upravljanje programima i projektima ................... 1 izvršilac.

 

II - Opis poslova: Prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica" d.o.o. Srebrenica.

 

III - Opšti uslovi:

 

1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,  

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću,

5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član 9. stav 1. Ustava BiH.

 

IV - Posebni uslovi:

 

• Visoka stručna sprema - sedmi stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova ili viša stručna sprema - šesti stepen stručne spreme ili 180 ECTS bodova, tehničkog ili društvenog smjera,

• najmanje 5 godina radnog iskustva na istim poslovima,

• završena edukacija iz oblasti upravljanje projektnim ciklusom.

 

V - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs, sa biografijom, tačnom adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su obavezni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata –dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Potvrdu o prebivalištu - CIPS

4. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci)

6. Ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član 9. stav 1. Ustava BiH.

7. Dokaz o završenom obrazovanju - stepenu stručne spreme

8. Dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo)

9. Sertifikati, potvrde ili drugi dokaz o završenoj formalnoj i neformalnoj edukaciji iz oblasti izrade projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

 

VI - Usmeni intervju i izbor kandidata

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o poznavanju načina funkcionisanja i organizacije javnih preduzeća i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

 

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno i to pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi na intervju smatra se da je odustao od učešća u javnom konkursu.

 

Kandidat koji bude izabran, prije zaključivanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

VII - Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijava sa biografijom za učešće na javnom konkursu podnosi se u slobodnoj formi sa potrebnim dokumentima navedenim u konkursu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u sedištu preduzeća  ili putem pošte, na adresu:

 

JP "Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica" (zgrada Opštine Srebrenica), ulica Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom: "Komisija za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme - NE OTVARAJ".

 

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

***

OŠ "NIKOLA TESLA" PILICA

raspisuje

 

 

KONKURS

za izbor  direktora škole na određeno vrijeme ...................1 izvršilac

 

 

Opis radnog mjesta

I Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica.

 

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad je odgovoran Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III MANDAT

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina

 

2. Posebni uslovi

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 1 i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju..

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1)ovog stava.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službe dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova traženih konkursom.

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome ( najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za izabranog kandidata, prije stupanja na dužnost,

- druge dokaze o potvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

 

Dokaz (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili  poštom preporučeno na navedenu adresu sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Glasu Srpske".

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII Napomena

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Nikola Tesla" Pilica  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana