JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

*****************

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine - 20 časova redovne nastave (diplomirani farmaceut, magistar farmacije)

 

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 1.3.2019. godine - 12 časova redovne nastave (profesor fizičkog vaspitanja; profesor fizičkog vaspitanja i sporta; profesor fizičke kulture)

 

I  Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.24/19), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15).

 

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2) da je punoljetan;

3) da je radno sposoban;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

(1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/15 i 83/15);

Kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

1. najmanje jedna godina radnog iskustva;

2. položen stručni ispit za rad u nastavi

 

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II Potrebna dokumentacija:

- svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;

-  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-  uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi;

-  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz člana 8. stav 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi (“Sl. gl. RS”, broj 93/15 );

-  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-  uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova konkursa

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, prilaže ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova konkursa za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 26.11.2019. godine u 12 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 26.11.2019. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole 22.11.2019. godine do 15 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “PETAR KOČIĆ” ZVORNIK

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

                                 

1. Sekretar škole, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18),  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19) i odredbama javnog konkursa.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19).

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava. Ovo uvjerenje, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice. Ovo uvjerenje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanog razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje i

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

 

 Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Sve fotokopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se u prostorijama škole dana, 27.11.2019. godine,  u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75400 Zvornik, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ŠEKOVIĆI

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu  radnog  mjesta

 

1. Nastavnik muzičke kulture, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom   - 1 izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/ 17, 31/18 i 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/ 17, 31/18 i 84/19), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu  za radno mjesto sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju :

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije, naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, za prijem u radni odnos za radna mjesta lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

                Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

                Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 28.11.2019. godine,  u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić” Šekovići.

                  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

 

                  Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola “Jovan Dučić” Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom - prijava na konkurs -  Tel:056/653-206.

***   

JU OŠ „NIKOLA TESLA”

PILICA, ZVORNIK

 

 raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik ili profesor razredne nastave u centralnu školu, VŠS ili VSS, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, pripravnik - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

5) uvjerenje da protiv njega nije pokretan krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, što se dokazuje uvjerenjem  koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2)  Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15),

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18).

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 26.11.2019. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Nikola Tesla”, Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidat ako se na pojavi na testiranju i intervju, smatra će se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Tesla” Pilica, 75412 sa naznakom: Prijava na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i “Glasu Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervja.

***

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ”

MILIĆI

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Pedagog 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme .

2. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac 9 časova sedmično na određeno

vrijeme do 31.8.2020. godine.

                                                                                                                                                     

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

Opšti uslovi za radno mjesto 1 i 2 :

 

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 Posebni uslovi:

  Za radno mjesto po rednim brojem 1                                                                                                 

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjem: diplomirani pedagog, profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije.

Kao dokaz priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.

2.  Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci u školi na navedenim poslovima.             Kao dokaz priložiti: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

3. Položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad u školi na poslovima stručni saradnik - pedagog. Kao dokaz priložiti: uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2                                                                                                                                                       1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjem: diplomirani ekonomista.

Kao dokaz priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.

2.  Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci u školi na navedenim poslovima.             Kao dokaz priložiti: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

3. Položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad u školi na poslovima  profesora ekonomske grupe predmeta.                                                                                                 Kao dokaz priložiti :uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2                                                                                                                                                              Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju, za bodovanje i to :   

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 25.11.2019. godine u 9 časova, sa kandidatima koji su uz potpisanu  i blagovremenu prijavu na konkurs dostavili potpunu dokumentaciju kojom dokazuju da  formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 

 Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

 Prijave, sa naznakom prijava na konkurs, slati na adresu:

 

 JU Srednjoškolski centar “Milutin Milanković”, Nikole Tesle 34,

                                                                                    

 75446 Milići.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana