JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**************

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - pripravnik, 1 izvršilac, 14 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2. Nastavnik praktične nastave, za zanimanje bravar – pripravnik, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine.

 

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

• Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje prilaže izabrani kandidat.

• Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje prilaže izabrani kandidat.

• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju: za radno mjesto broj 1; sa najmanje ostvarenih  240 EC­TS bodova,

 

Za radno mjesto pod brojem 1:

1. Profesor filozofije

2. Profesor sociologije

3. Diplomirani sociolog

4. Profesor filozofije i sociologije

5. Diplomirani politikolog

          

  Za radno mesto pod brojem 2:

1. Diplomirani inženjer mašinstva

2. Profesor mašinstva

3. Profesor mehaničke tehnologije

4. Inženjer mašinstva,

5. Mašinski tehničar - specijalista 5 stepen,

6. Majstor - specijalista, bravar.

• Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 26.10.2021. godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole kao i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ”

MILIĆI

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

•  Nastavnik  biologije  1 izvršilac  2 časa sedmično  na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

                                                                                                                                                    

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

Opšti uslovi:

 

 a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 Posebni uslovi - priložiti:

1. završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 EC­TS  i stručnim zvanjem: profesor biologije, diplomirani biolog.

priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

 

2.  jedna godina radnog iskustva u struci  u školi, uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

 

3. položen stručni ispit za rad u nastavi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

U koliko se na konkurs ne prijavi niko sa radnim iskustvom može se primiti i pripravnik.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju, koju posjeduju, za bodovanje i to:

   

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

 

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviće se na oglasnoj tabli škole 22.10.2021. godine.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 25.10.2021. godine  u 9 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Prijave slati na adresu: JU Srednjoškolski centar

 “Milutin Milanković”, Nikole Tesle 34                                                                                        

 75446 Milići                                                                                                                                                     

***

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje,

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, doktor medicine  -  20 časova – 1 izvršilac, lice sa iskustvom na neodređeno vrijeme;

2.  Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, doktor medicine  -  10 časova – 1 izvršilac, lice sa iskustvom na neodređeno vrijeme;

3. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar,  diplomirani farmaceut, magistar farmacije – 9 časova (5 časova teorije i 4 časa praktične nastave) 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine i

4. Nastavnik srpskog jezika – 11 časova – 1 izvršilac, lice sa iskustvom na neodređeno vrijeme.

 

I  Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15) za radna mjesta u stručnim i tehničkim školama i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 120/20) za radna mjesta u gimnaziji.

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

 

• Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 EC­TS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

• ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

• kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

Pravo učešća na konkursu (za radna mjesta sa radnim iskustvom ) imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18, 35/20 i 92/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18, 35/20 i 92/20),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II Potrebna dokumentacija:

7. svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

8. uvjerenje o državljanstvu;

9. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

10. ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

• ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;

• uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi, osim za radno mjesta za prijem pripravnika;

• uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi, osim za radno mjesto za prijem pripravnika;

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

12. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radna mjesta za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

13. uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova konkursa;

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova konkursa za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 26.10.2021. godine u 12 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 26.10.2021. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli škole 22.10.2021. godine do 15 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” - BRATUNAC

 

 raspisuje,

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Branko Radičević” Bratunac

 

 

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ “Branko Radičević” Bratunac,  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Branko Radičević” Bratunac.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III – Mandat

Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi

 

IV – Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) , uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” , broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 49/18), i to:

Opšti i posebni uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

3) da je stariji od 18 godina,

4) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske” , broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 4) ovog stava,

6) da ima predložen program rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti:

1) Potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt podacima,

2) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

9) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

10) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu i

12) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen .

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i isti neće biti vraćeni.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: JU OŠ “Branko Radičević” Bratunac, sa naznakom “Prijava na  konkurs za izbor direktora”.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor JU OŠ “Branko Radičević” Bratunac,  će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora  JU OŠ “Branko Radičević” Bratunac, u roku od osam (8) dana, od dana prijema odluke Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora škole.

***

JU SŠC “MILORAD VLAČIĆ”

VLASENICA

 raspisuje

 

KONKURS

 

• Nastavnik engleskog  jezika..........4  časa na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

• Nastavnik ruskog jezika ................6  časova na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

• Nastavnik njemačkog jezika...........12 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, pripravnik

• Nastavnik primjene računara.........4 časa na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

• Nastavnik u zanimanju mehaničar grejne i rashladne tehnike....25 časova (18 prakse+7 teorije), na određeno vrijeme, do  31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

• Nastavnik u zanimanju fizioterapeutski tehničar:

- mikrobiologija ......2 časa

- osnove masaže.........2 časa

- osnove kliničke medicine.....6 časova

- patologija.........................2 časa

- fiziologija......................2 časa

- fizikalna terapija..........4 časa  na određeno vrijeme,  do  31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 120/20) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3)  ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

7) Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika, kao i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana 25.10.2021. godine u 13.30 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar “Milorad Vlačić” Vlasenica, Sv. apostola Petra i Pavla 37, 75 440 Vlasenica, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana