JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

JU SŠC MILORAD VLAČIĆ” VLASENICA

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje

KONKURS

za izbor direktora škole

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;

2. da je starije od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

              ispunjava i sljedeće uslove:

5.  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

6. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke,

7.  nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,

9. ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

10. ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

 Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju uslova:

- kratku biografiju u kojoj se navode do sada ostvarivani rezultati u vaspitno-obrazovnom radu,

-  diplomu o stečenom obrazovanju,

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  uvjerenje o državljanstvu,

-  uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

-  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-  uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

-  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost (ne starije od 6 mjeseci),

-  program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu.

 

Direktor škole imenuje se na period od 4 godine.

 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Sve fotokopije moraju biti ovjerene.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora, u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica, ul. Sv. apostola Petra i Pavla br.37., 75 440 Vlasenica.

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

Opšti i posebni uslovi

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), kandidati moraju da ispunjavaju i uslove propisane čl. 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18 i 84/19), kao i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS”, br.49/18).

 

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad;

2) da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1) Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  ili ekvivalent;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenoj stručnoj spremi;

2. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

5.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7.  Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8.  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

9.  Uvjerenje o državljanstvu;

10.  Izvod iz matične knjige rođenih;

 

Na raspisani konkurs mogu ravnopravno konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor će  pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu:

JU “Prva osnovna škola”,  ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

***

“SOLIGNA” DOO MILIĆI

zbog povećanog obima posla,  raspisuje:

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

- 5 izvršilaca za rad u primarnoj preradi drveta - zbog prirode posla prednost imaju muškarci

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta

Prijave slati na adresu: Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem e- mail: boksit@ad-boksit.com.

          Kontakt telefon: 056/745-470

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana