JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.01.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković”

Milići

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za prijem radnika na određeno vrijeme

1.  Nastavnik  geografije     1 izvršilac  2 časa sedmično  na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine.

 Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi :

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o  državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom   lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 Posebni uslovi- priložiti:

1. završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjim: profesor geografije,diplomirani geograf.

 priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

 

2.  jedna godina radnog iskustva u struci  u školi, uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

 

3. položen stručni ispit za rad u nastavi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

U koliko se na konkurs ne prijavi niko sa radnim iskustvom  može se primiti i pripravnik.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju,koju posjeduju, za bodovanje i to:

   

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 

 2)uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

 

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviti će se na oglasnoj tabli škole 24.01.2022.godine.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 25.01.2022.godine  u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste    ne vraćaju kandidatima.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa.

 Prijave slati na adresu:

 

 JU Srednjoškolski centar

 “Milutin Milanković”

 Nikole Tesle 34                                                                                       

 75446 Milići              

***

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

Ul.Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

Vrši

    izmjenu Konkursa

 

U Konkursu koji je objavljen 05.01.2022 godine u „Glasu Srpske” učinjena je tehnička greška. U Konkursu je navedeno da se traži Nastavnik bošnjačkog jezika”, 17 časova, na neodređeno vrijeme. Iz navedenog razloga mijenja se tekst konkursa koji glasi: Nastavnik jezika bošnjačkog naroda, 17 časova, na neodređeno vrijeme.

Uslovi konkursa i datum intervjua ostaju ne promjenjeni.

***

JU Tehnički školski centar Zvornik,Zvornik

 

raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

1. Školski psiholog, 1 izvršilac, pola radnog vremena 4 sata dnevno (položen stručni ispit), na određeno vrijeme, do povrataka radnika sa bolovanja..

 

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

•        Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

•        Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

•        Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

•        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

•        Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

•        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

•        Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih  240 ECTS bodova, i to:

 

1.       Diplomirani psiholog,

2.       Profesor psihologije,

3.       Diplomirani školski psiholog,

4.       Profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmete od kojih je jedan psihologija.

•        Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

•        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

•        Dokaz o radnom iskustvu,

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

•        Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

•        Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.

•        Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana 25.01.2022. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš”Šekovići

 

 raspisuje :

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022 godini

 

1.       Geografija                             4 časa, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.08.2022.godine, pripravnik

 

2.       Demokratija i ljudska prava         

2 časa, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.08.2022.godine, pripravnik

 

3.       Istorija                                               6 časova, do 31.08.2022.godine, pripravnik

  

4.       Hemija                                                            10 časova, do  31.08.2022.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

5.       Anatomija                    

2 časa, do 31.08.2022.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

6.       Fiziologija                                     2 časa, do 31.08.2022.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

7.       Patologija                             2 časa, do 31.08.2022.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

8.       Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem   

2 časa, do 31.08.2022.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  kao i druge uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

2.       Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

3.       Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

4.       Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7.       Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

-        Ovjerenu  foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvavilent,

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radna mjesta za koja  je traženo iskustvo i položen stručni ispit,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla, za radna mjesta za koje je traženo radno iskustvo,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-        Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  26.01.2022. godine u  12  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš”, ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše. 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana