JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****************

*****************

“TEHNIČKI REMONT” BRATUNAC

 

objavljuje :

                                                                                      

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont  AD “Tehnički remont” Bratunac

 

I

Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont “Tehnički remont”AD Bratunac  vrši prijem više kandidata u radni odnos na određeno vrijeme i to:

 

1. Procesni kontrolor za streljačko naoružanje /montaža i ispitivanje (jedan izvršilac)

2. Procesni kontrolor za upaljače/montaža i ispitivanje (jedan izvršilac)

3. Procesni kontrolor operater na Kontrolnoj mjernoj mašini (KMM) (jedan izvršilac)

 

II

Kandidati koji se prijavljuje na oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

- Da je punoljetan,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

 

Posebni uslovi:

- VŠS/VSS  (Mašinski inženjer, po mogućnosti vojno-mašinskog inženjerstva /modul naoružanje ) - za poziciju pod rednim brojem 1.

- VŠS/VSS (Mašinski inženjer , po mogućnosti vojno-hemijskog inženjerstva /modul - ubojna sredstva /upaljači) - za poziciju pod rednim brojem 2.

- VŠS/VSS (Mašinski inženjer, smjer, proizvodno mašinstvo) - za poziciju pod rednim brojem 3.

- Stepen stručne spreme: VI/VII/VIII

- Radno iskustvo na poslovima kontrole kvaliteta  gotovog proizvoda - montaže i ispitivanja.

- Poznavanje mjerne opreme

- Poznavanje i čitanje konstrukcione , tehnološke i preteće dokumentacije

- Strani jezici: Engleski jezik (B1 - B2 nivo).

- Poznavanje rada na  računaru (MS Office)

 

     Opis poslova:  

-  Kontrola kvaliteta mašinski obrađenih djelova, podsklopova i sklopova, (ulazna, procesna, završna)

- Ovjera propisanih dokumentovanih informacija (prateća dokumentacija - status kvaliteta proizvoda - dobro, neusklađeno, škart na osnovu ispunjenosti zahtjeva kvaliteta  propisanim ovjerenim dokumentovanim informacijama po planu kontrolisanja, odnosno planu kontrole)

- Izrada propisanih dokumentovanih informacija (Mjerni list - Izvještaj kontrole, Prijava neusklađenosti, Prijava o šteti na proizvodu ...)

Kontrola montaže i  ispitivanja gotovog proizvoda;

Kontrola geometrije koordinatnom mjernom mašinom HEXAGON: izrada programa za koordinatnu mjernu mašinu na osnovu 3D modela, izrada mjernih izvještaja dobijenih mjerenjem.

 

 

        Kakvu osobu tražimo:

 

- Upornu i strpljivu osobu koja je usmjerena na postizanje rezultata i realizaciju postavljenih ciljeva

- Osobu koja je proaktivna, uvjerljiva u komunikaciji, poštuje profesionalnu radnu etiku

- Odgovorna, posvećena i precizna u radu

- Sposobnost brzog uočavanja

- Intuitivno razmišljanje, upornost, samopouzdanje, dobra koordinacija

                                             

 

          Šta mi nudimo :

- Rad u kompaniji sa dugogodišnjim iskustvom  i tradicijom koja poštuje dostojanstvo radnika

- Redovnu platu i uslove rada u skladu sa Zakonom o radu

-  Adekvatno vrednovanje rezultata rada uz stimulativnu zaradu

- Osmočasovno radno vrijeme (od ponedeljka do petka, od 7 do 15)

- Mogućnost stručnog razvoja

- Službeni telefon 

 

 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi dalje selekcije

III

           Potrebna dokumentacija:

 

- Radna biografija ( CV )

- Diploma završene škole

- Dokaz o stečenom radnom iskustvu

- Sertifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu dostaviti putem pošte, sajta firme ili  E-mail-a na :

 

Adresa: Ulica Podgradačka 11, Bratunac 75420

Kontakt telefon: +38756 490 461, +387 66 585 633

E-mail: zeljko.pantelic@trb.ba ili putem sajta: www.trb.ba (opcija career)

Kontakt osoba :Željko Pantelić, dipl. Pravnik.

***

 JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK                                                                                          

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - pripravnik, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

 

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

• Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:

1. Profesor filozofije

2. Profesor sociologije

3. Diplomirani sociolog

4. Profesor filozofije i sociologije

5. Diplomirani politikolog

• Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 25.3.2020. godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

 

***

JU OŠ”SVETI SAVA” ZVORNIK

 raspisuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

                                 

- Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u područnim odjeljenjima Liplje, Kula Grad i Snagovo, 14 časova.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19). 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

4) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava. Ovo uvjerenje, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice. Ovo uvjerenje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

                                                                 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 26.3.2020. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs za radno mjesto _______ (navesti radno mjesto za koje se konkuriše)”.

Kontakt telefon: 056/490-615

***      

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ROĆEVIĆ BB          

 

raspisuje:

   

                                                          KONKURS

                                            za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik  engleskog jezika - 1 izvršilac,  za 16 časova sedmično,  sa  radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radom  u PO Branjevo.

 

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o  radu, kandidati  treba  da imaju :

- odgovarajuću stručnu  spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17; 31/18;84/19)  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj :77/09, 86/10, 25/14 ,76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće  se  u  skladu  sa Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi.  (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj: 74/18. i  26/19).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštituo utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

10. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole  u trajanju  od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove  kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

12. Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13. Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da protiv njega  nije  pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje .

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,

odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 23.3.2020. godine (ponedjeljak) u 12 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413  Kozluk.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” KOZLUK

 

 direktor škole donosi odluku da se raspiše:

 

                                                                                                                       

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik  razredne nastave  u PO Malešić, određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, jedan izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem

 

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj:77/09; 86/10; 25/14;76/15).

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana,  24.3.2020. godine  u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Petar Kočić” Kozluk obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa , nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana