JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

*******************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” KRAVICA

 

raspisuje se:

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 

          Na određeno vrijeme:

 

 

1. Nastavnik biologije - 15 časova, lice bez iskustva - pripravnik,  do povratka radnika sa javne funkcije.

 

2. Nastavnik hemije - 5 časova, lice bez iskustva - pripravnik, do povratka radnika sa javne funkcije.

 

3. Nastavnik razredne nastave (područno odjeljenje Pobuđe) - lice bez iskustva - pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja.

 

4. Nastavnik muzičke kulture - 5 časova, do 31.8.2020. godine.

 

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

 

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18 i 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri  i kriterijumima prijema  radnika  u radni odnos u osnovnoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19) koje nisu u  suprotnosti  sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i  31/18).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

a) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

b)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti  škola  će  pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d.)  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice

 

Uz potpisanu prijavu  (sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom  i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidata  koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim pravilnikom:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je  navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, oodnosno diplomu stečenu nakon  završenih integrisanih  akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj  grupi predmeta, koje je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u toku studija  nije položio  pedagoško –psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu  ako je raspisan  konkurs  za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje  da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili  da je položio  razliku  dijela ispita  u skladu sa  Pravilnikom  o polaganju  stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena  tokom  studiranja ili  uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje  podaci  o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje  izdato  od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu  provedenom  na evidenciji  nezaposlenih  lica  koja  traže  zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu  izdato  od ranijeg poslodavca  ako je  raspisan konkurs  za prijem  u radni odnos lica  sa radnim iskustvom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

 

 

Kandidati  su dužni  dostaviti ovjerene  kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija  neće uzeti u razmatranje.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se dana,  23.10.2019. godine u 12 časova u prostorijama JU OŠ “Petar Kočić” Kravica.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

 

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju  uslova  konkursa dostaviti na adresu:

JU OŠ “Petar Kočić” Kravica , Kravica bb, 75422 Kravica.

 

Kontakt telefon : 056/465-265

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor /nastavnik razredne nastave u PO Sase, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., pripravnik, jedan izvršilac;

2. Profesor/nastavnik engleskog jezika, 2 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine, a najkasnije do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac,

3. Voditelj jutarnjeg čuvanja u PŠ Potočari , 50 % radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najkasnije do 30.6.2020. godine, lice sa iskustvom, jedan izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati, za svako radno mjesto, treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. 5. i 6., za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sledeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit za radna mjesta za koje se traži položen stručni ispit,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Dana, 23.10.2019. godine, u 11 časova u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: JU “Prva osnovna škola”

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica      

Kontakt tel: 056/440-216         

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 

 Školski odbor na sjednici održanoj dana, 20.9.2019. godine, donio je odluku o raspisivanju

 

KONKURSA

Za izbor i imenovanje direktora škole

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), kandidati moraju da ispunjavaju i uslove propisane čl.137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), kao i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS” br.49/18).

 

Na osnovu čl. 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju za direktora škole može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  ili ekvivalent;

2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenoj stručnoj spremi;

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4. ovog člana škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na raspisani konkurs mogu ravnopravno konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor će  pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Prva osnovna škola”, ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

***

JU SŠC “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

ŠEKOVIĆI

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2019/2020 godini

 

1. Hemija .................................................. 8 časova, do 31.8.2020. godine, pripravnik

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18),  kao i druge uslove propisane  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje, (240 ECTS bodova),

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana,  24.10.2019. godine, u  13  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ROĆEVIĆ

 

   

                                                          KONKURS

                                            za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik  engleskog jezika – 1 izvršilac,   sa  radnim  iskustvom  i  položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa  bolovanja, sa radom u PO Branjevo.

2. Nastavnik engleskog  jezika –  za 6 časova sedmično, bez radnog iskustva, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radom u PO Branjevu.

 

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o  radu, kandidati  treba  da imaju :

- odgovarajuću stručnu  spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17; 31/18.)  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:77/09, 86/10, 25/14 ,76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće  se  u  skladu  sa Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi.  (“Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 74/18. i  26/19).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena  kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, pod rednim brojem :- 1.

8. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

10. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole  u trajanju  od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove  kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

12. Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13. Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da protiv njega  nije  pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje .

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 21.10.2019. godine (ponedjeljak) u 10 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu  “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413  Kozluk.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana