JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

JU OŠ NIKOLA TESLA” PILICA,

 

Raspisuje

 

KONKURS 

 

Za izbor  direktora škole na određeno vrijeme ...................1 izvršilac

 

 

Opis radnog mjesta

 

I Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica.

 

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad je odgovoran Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina

 

2. Posebni uslovi

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1)ovog stava.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službe dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova traženih konkursom.

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za izabranog kandidata, prije stupanja na dužnost,

- druge dokaze o potvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

 

Dokaz (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili  poštom preporučeno na navedenu adresu sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Glasu Srpske”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII Napomena

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana