JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************

**********************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ŠEKOVIĆI

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III – Mandat

Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) , uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 49/18), i to :

 

Opšti i posebni uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

3) da je stariji od 18 godina,

4) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:44/17, 31/18,  84/19, 35/20 i 63/20),

5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 4) ovog stava,

6) da ima predložen program rada direktora  u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti:

1) Prijavu  na konkurs sa kontakt podacima,

2) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

8) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

9) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

10) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu i

12) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i isti neće biti vraćeni.

 

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić" Šekovići, ul. Prote Matije Nenadovića broj:5, 75450 Šekovići, sa naznakom "Prijava na  konkurs za izbor direktora".

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII - Napomene

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Dučić" Šekovići u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora škole.

***

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" BRATUNAC

 raspisuje,

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor - nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme;

I - Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6. Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem, koje je kandidat dužan dostaviti.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, a uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona) i naprijed navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti  dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19), i to:

II - Posebni uslovi

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, kod kojeg je radni staž ostvaren, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;                                     

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju, da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće se razmatrati.                      

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju, dana 19.10.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole. 

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, slati na adresu škole: JU Osnovna škola "Branko Radičević" Bratunac, Dositeja Obradovića br.6., 75420 Bratunac, sa naznakom "za konkurs" ili lično donijeti u sekretarijat škole.

***

JU OMŠ "VOJIN KOMADINA" ZVORNIK

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem  radnika u radni odnos:

                  

- Nastavnik klavira 1 izvršilac, 12 časova na određeno vrijeme do kraja nastavne godine

    1. diplomirani muzičar - pijanista

    2. diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač - pijanista

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19). 

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19). 

 

Kandidati na konkurs su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).                                                                

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

 

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.10.2021. godine u 11 časova, u prostorijama JU OMŠ "Vojin Komadina" Zvornik.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju i intervju smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" ul. Sveti Sava broj 71/A,  75400  Zvornik.

***

JU SŠC "PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ", ŠEKOVIĆI

 

raspisuje :

 

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022 godini

 

1. Srpski jezik                         18 časova, do 31.8.2022.

2. Srpski jezik                           5 časova, do 31.8.2022.

3. Matematika                           19 časova, do 31.8.2022.

4. Istorija                                         10 časova, do 31.8.2022.

5. Biologija                                     6 časova, do 31.8.2022.

6. Hemija                                    10 časova, do 31.8.2022.

7. Likovna kultura                         1 čas, do 31.8.2022.

8. Pravoslavna vjeronauka             7 časova, do 31.8.2022.     

9. Filozofija                        5 časova, do 31.8.2022.

10. Anatomija                                                2 časa, do 31.8.2022.

11. Fiziologija                     2 časa, do 31.8.2022.

12. Higijena sa zdravstvenim

vaspitanjem                             2 časa, do 31.8.2022.

13. Patologija                                 2 časa, do 31.8.2022.

14. Medicinska psihologija          2 časa, do 31.8.2022.

15. Informatika                               10 časova, do povratka radnika sa funkcije, najdalje do 31.12.2021.

16. Mašinska grupa predmeta

(teorija)                                 6 časova, do povratka radnika sa funkcije, najdalje do 31.12.2021.

 

         

U radni odnos se primaju  lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  kao i druge uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS", broj: 120/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama ("Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

2. Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

3. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

4. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu  fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20 i 92/20),  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  21.10.2021. godine u  12  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Petar II Petrović Njegoš", ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom "Prijava na konkurs" i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

                                                                                                                   

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana