JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******************

************

JU OŠ “ALEKSA JAKŠIĆ” MILIĆI

 

 ODLUKU

o poništavanju konkursa

 

 

          Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići, broj:194/20 od 27.4.2020. godine, poništava se konkurs JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići  objavljenog u dnevnim novinama “Glasa Srpske”  dana 4.3.2020. godine, za pedagoga škole - pripravnika.

 

          Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

****

OSNOVNI SUD U VLASENICI

 

objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

1. Daktilograf – 1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci).

          Opis poslova:

- Obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na računaru ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave, rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana; postupa po naredbama sudije u predmetima; brine o evidenciji predmeta i ročišta i preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rednom broju sa spakovanom poštom na otpremu pošte; pravovremeno ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise koji se nalaze kod sudije; vrši pripreme i potrebne radnje vezane za izlazak na teren u svojstvu zapisničara.

- Obavlja i druge poslove u djelokrugu rada ovog radnog mjesta kao i poslove po nalogu predsjednika suda i šefa pisarnice.

          Kandidat treba da ispunjava sljedeće:

          a) Opšti uslovi

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

- da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

          b) Posebni uslovi

- SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedan) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru

          Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. biografiju sa podacima i dokazima o dosadašnjim zaposlenjima,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

5. svjedočanstvo o završenoj školi,

6. dokaz o poznavanju rada na računaru,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

9. uvjerenje o nekažnjavanju,

10. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere po bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

          Prilikom izbora radnika obavezna je provjera sposobnosti  radnika i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja

         

          Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni oglas neće se razmatrati.

          Prijave na oglas mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

         

          Osnovni sud u Vlasenici, Svetosavska 19, Vlasenica sa naznakom “Komisija za prijem radnika”.

****

OPŠTINA VLASENICA

     raspisuje

JAVNI KONKURS

 

I Načelnik opštine raspisuje  javni konkurs  za popunu  upražnjenog radnog  mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  u Opštinsku upravu opštine Vlasenica na radno mjesto:

1. Samostalni  stručni  saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma,

građenja i stambeno-komunalne djelatnosti ............................................... 1 izvršilac

 

II Opis poslova:

Priprema rješenja i zaključke u upravnim stvarima iz nadležnosti odjeljenja; preduzima radnje  u rješavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu; obavlja poslove izrade nacrta odluke iz nadležnosti odjeljenja; učestvuje  u postupku pripreme i donošenja dokumenata prostornog uređenja: priprema nacrte ugovora i drugih pravnih akata imovinsko-pravne prirode; prikuplja dokumentaciju, pokreće postupak i učestvuje  u postupku utvrđivanja i prenosa prava vlasništva na imovinu opštine; priprema potrebne akte za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa radi izgradnje objekata od značaja za opštinu, priprema potrebne akte za pokretanje i sprovođenje postupka eksproprijacije ili administrativnog prenosa i učestvuje u postupku; obrađuje zahtjev za kompletiranje građevinskih parcela i predlaže Skupštini opštine donošenje odluke, ostvaruje saradnju sa Pravobranilaštvom RS u svim postupcima u kojima Pravobranilaštvo  zastupa opštinu; ostvaruje saradnju sa Odjeljenjem za finansije, prati realizaciju  zaključenih ugovora, naplata i preduzima zakonom predviđene radnje u slučaju neizvršavanja obaveza iz zaključenih ugovora i realizaciju naplate; provodi odgovarajući postupak i priprema nacrt ugovornih akata iz nadležnosti odjeljenja o kojim odlučuje načelnik opštine u drugostepenom postupku; izrađuje izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti; prati zakonsku regulativu iz nadležnosti odjeljenja radi primjene  i usklađivanja sa aktima opštine; učestvuje u izradi nacrta programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta; priprema nacrte ugovora  po osnovu  obračunate rente za priprodne pogodnosti zemljišta, kao i uređenje gradskog građevinskog zemljišta; učestvuje u koordinaciji upravnih poslova opštine i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove; odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada i druge poslove po nalogu načelnika opštine.

 

Odgovornost: odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.

Status i kategorija radnog mjesta: opštinski službenik, pete  kategorije, trećeg zvanja.

 

III  Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

- VSS, pravni fakultet,  VII  stepen ili  prvi ciklus studija  sa  najmanje 240 ECTS bodova,  položen stručni ispit za rad u upravi, 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.  

 

Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da  se primi u radni odnos na  rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

 

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i opštine Vlasenica, a  može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica na šalteru broj 5.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti  naziv  jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog  radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.

Tačnost podataka navedenih  u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI   Uz prijavu na  javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju  sljedećih dokumenata:

1) fotokopiju uvjerenja o državljanstvu

2) diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku  šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi  Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85/11 i 7/15)

4)  uvjerenje ili potvrdu o  radnom  iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)

5) uvjerenje o  poznavanju rada na računaru (uvjerenjem škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta - fotokopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili  drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike).

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

 

VII Sa svim kandidatima  koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija  obaviće  intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku,  poznavanju organizacije  jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice opštine Vlasenica.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

 

VIII  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3), 4) i 5), ovjerene izjave iz  poglavlja III tačke   4), 5), 6) i 7)  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

IX  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku  Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”

Ako  javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu: Opština Vlasenica, ul. 9. januar  14, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu obratiti se  Bunijevac Pavlu  na telefon 056/490-075.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana