JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi “Branko Radičević” Bratunac:

   

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, u područnoj školi u Polomu, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18) i posebnih uslova predviđenih  članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj  44/17, 31/18, 84/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS”, broj:74/18, 26/19), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Kandidati su dužni  dostaviti sljedeća dokumenta:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

 

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18, 26/19).

 

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.2.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama centralne škole u Bratuncu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

JU Osnovna škola „Branko Radičević”, Dositeja Obradovića 6

75420 Bratunac sa naznakom “Prijava na konkurs”

Kontakt telefon: 056/420-212, 420-211

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

***

JU OŠ”SVETI SAVA” ZVORNIK

 raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

                                 

1. Nastavnik fizike - pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, 10 časova u centralnoj školi.

 

2. Nastavnik matematike i fizike - pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 22.4.2020. godine, puna norma u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik.

 

3. Nastavnik ruskog jezika - pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma u centralnoj školi.

 

4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u područnom odjeljenju Liplje.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

5. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u područnom odjeljenju Divič.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

6. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u centralnoj školi.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19). 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

4) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava. Ovo uvjerenje, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice. Ovo uvjerenje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

                                                                 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 19.2.2020. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs za radno mjesto _______ (navesti radno mjesto za koje se konkuriše)”.

Kontakt telefon: 056/490-615

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BRATUNAC

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje  direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac

 

I – Predmet

          Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i čije su prijave stigle pravovremeno, u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 1. Opšti uslovi

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- Da je stariji od 18 godina.

2.       Posebni uslovi

- Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

V -  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o državljanstvu Bih i RS,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet  godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-  Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-  Druge dokaze o utvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC”

raspisuje

 

KONKURS

za  izbor direktora škole

 

Za direktora škole može biti izabrano lice koje osim  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu,  ispunjava i  posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole:

1. Da ima završen najmanje prvi ciklus  studija u trajanju  od najmanje četiri  godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. Da ima najmanje 5 (pet) godina  radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju  u školi  nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

4. Da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom

5. Da ima predložen program rada i da se svojim radom i sposobnostima  ističe u organizovanju vaspitno-obrazovnog rada škole

6. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi

 

Kandidat koji konkuriše za direktora škole, uz potpisanu prijavu, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju : (ovjerene kopije  koje se neće vraćati kandidatima)

-  Kraću biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

-  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske odnosno  Bosne i Hercegovine

-  Izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte

-  Diplomu o završenom obrazovanju

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

-  Ljekarsko uvjerenje  (dostavlja izabrani kandidat, ne starije od šest mjeseci)

-  Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora  (za izabranog kandidata zatražiće škola po službenoj dužnosti)

-  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-   Potvrdu da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi

-   Predložen program rada direktora  u narednom četvorogodišnjem periodu.

 

Izbor direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Konkurs ostaje otvoren 15  (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom,  u zatvorenoj koverti, kandidati mogu   dostaviti  lično kod sekretara škole  ili  poštom na adresu:

JU “Srednjoškolski centar Bratunac”; Ul. Petra Kočića br.1. ; 75420 Bratunac ; sa naznakom  - prijava na konkurs za izbor direktora

***                                                                   

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ”

MILIĆI

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

 

1.  Nastavnik  praktične nastave električar   1 izvršilac  5 časova sedmično.

                                                                                                                                                   

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

 

Opšti uslovi :

 

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 Posebni uslovi - priložiti:

1. -  diplomirani inženjer elektrotehnike,

     - profesor elektrotehnike,

     - VKV električar - peti stepen

Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju - školi.

 

2.  Jedna godina radnog iskustva u struci: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

 

3. Položen stručni ispit : uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju, za bodovanje i to:    

 

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja - školovanja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 

2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

 

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 17.2.2020. godine u 9 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, koji formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 

 Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

 Prijave, sa naznakom prijava na konkurs, slati na adresu:

 

 JU Srednjoškolski centar “Milutin Milanković”,  Nikole Tesle 34,                                                                                   

 75446 Milići                                                                                                                                                       

***

 

 KOMPANIJA “BOKSIT” AD MILIĆI

        

 

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, zbog ukazane potrebe za rad  raspisuje:

 

OGLAS

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Vozač autobusa, položen vozački ispit “D” kategorija, kartica za digitalni tahograf i licenca vozača, poželjno radno iskustvo

- 2 izvršioca

 

 2. Autoelektričar – KV – Autoelektričar - radno iskustvo na radu na rudarskim mašinama - 1 izvršilac

 

3. Hidrauličar – KV - automehaničar, mašinbravar - radno iskustvo na održavanju rudarskih mašina – 1 izvršilac

 

Plata po dogovoru.

         

          Oglas ostaje otvoren 15 dana.

 

          Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem e-mail: boksit@ad-boksit.com .

          Kontakt telefon: 056/745-470

 

         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana