JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***************

*******************

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ROĆEVIĆ

 

 raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik  RS”, broj 44/17;  31/18; i 84/19;).

 

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke i

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Nastavnici i stručni saradnici iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik  RS”, broj 44/17 i 31/18; i 84/19;) mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora škole.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

5) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) uvjerenje o državljanstvu

9) izvod iz matične knjige rođenih i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Izbor direktora škole izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik republike Srpske” broj 49/18).

 

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi  po ovom konkursu  se neće vraćati kandidatima.

 

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske  imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

O rezultatima konkursa Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Prijave na konkurs, sa potpunom dokumentacijom, dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb,  75413  Kozluk , sa naznakom “Prijava na konkurs” –(Ne otvarati).

Kontakt telefon: 056/398-615.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana