JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

****************

********************

JU  MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

 TREBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor klavira - 24 časa - 1 izvršilac - određeno radno vrijeme;

2. Profesor istorije - 2 časa – 1 izvršilac - određeno radno vrijeme;

 

     I    Opšti uslovi:

 

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je punoljetan;

- da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

      II    Posebni uslovi:

 

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja:

 

1. Diplomirani muzičar - pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom obrazovnog profila: muzički izvođač - pijanista (ne može da predaje glavni predmet u srednjoj školi);

 

2. Profesor istorije, diplomirani istoričar;

           

Potrebno je da  kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Ukoliko za navedena radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18)

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:41/18, 53/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz  prijavu  na konkurs, kandidat je dužan dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom, kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

11. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o  prosjeku ocjena;

12. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

13.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 

14. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku       zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

16. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  19.10.2020. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

 

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje - sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

OŠ “SVETI VASILIJE OSTROŠKI”

 TREBINjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika

 

1. Nastavnik matematike – 20 časova u nastavi na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2. Nastavnik engleskog jezika – 4 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i  26/19 ).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

12. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom dostaviće kandidati koji budu izabrani,

13. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav (1) Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

14. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 23.10.2020. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: engleski jezik sa početkom u 8 (test) i 9 (intervju), matematika sa početkom u 10 (test) i 11 (intervju) u JU OŠ “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Sveti Vasilije Ostroški”, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, već će se evidentirati uz konstataciju da nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ  “SVETI SAVA”

GACKO

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor engleskog jezika   – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 12 časova sedmično – na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja. _________________1 izvršilac.

 

2.  Voditelj produženog boravka  (dipl. pedagog) 50%  radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - na odrađeno  vrijeme do 30.6.2021. god. _____________1 izvršilac.

 

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvo i položenim stručnim ispitom, bodova će se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(“Službeni glasnik RS” broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18)

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                   

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4,5 i 6 navedenog konkursa škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 - kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti 20.10.2020. god u 8 sati, a intervju u 9 sati istog dana u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Gacko

- kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,

- ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs,

- spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervuja.

Prijave slatina adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Gacko, Vidovdanska 29. sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

  KPZ  TREBINjE

 

JAVNI KONKURS

za prijem jednog radnika

 

      Direktor Kazneno popravnog Zavoda Trebinje uz  saglasnost Ministra pravde RS  br.08.030./240-1912/20 od  22.9.2020. godine, raspisuje javni konkurs za prijem jednog radnika - izvršioca na radno mjesto rukovodilac parnih kotlova-magacioner u okviru Privredno-instruktorske službe KPZ-a Trebinje.

 

I  Opis posla

                      Rukovodilac parnih kotlova – magacioner ......................... 1 izvršilac

Održavanje sistema grijanja, uključivanje i isključivanje sistema grijanja  u skladu sa usvojenim planom  rada i tehničkim normativima, organizacija rada pomoćnog osoblja  u kotlovnici, osposobljavanje zatvorenika za  rad u kotlovnici, skladištenje svih vrsta robe  za potrebe Ustanove i Privredne jedinice, izdavanje robe  ovlašćenim licima, briga o zalihama robe i isteku njihovog roka i tome sl.

 

II Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,

- da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- da ispunjava i druge uslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

 

 

III  Posebni uslovi

   Pored navedenih opštih uslova sva lica koja se prijave na konkurs moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KPZ-a Trebinje i to: IV stepen obrazovanja, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na održavanju sistema parnih kotlova, položen  ispit za rukovaoca parnih kotlova.

 

  IV  Uz prijavu na javni konkurs, lica su dužna priložiti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom obrazovanju,

- uvjerenje, potvrdu ili sertifikat o položenom  ispitu  za rukovaoca parnih kotlova,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 6 mjeseci na sistemu parnih kotlova,

- biografiju sa podacima,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu izjavu da lica nisu otpuštana iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine godine prije dana objavljivanja konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- dokaz da nije osuđivan za krivično djelo od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi.              

 

V  Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

   Kazneno popravni Zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31 sa naznakom “Za konkurs”.                                                                                      

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana