JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

********************

 

JU OŠ “SVETI SAVA”

 BILEĆA

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I  Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava”  Bileća raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća.

 

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.  Direktor  za svoj rad odgovara  Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

 

III  Mandat

Direktor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora  osnovne škole i Statutom škole i to:

1.       Opšti uslovi:

            1.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

            2.  da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

            3.  da je stariji od 18 godina.

2.       Posebni uslovi:

1. ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECST bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 i 84/19),

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i

3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

6. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 i 84/19).

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

 

VI  Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno  na sljedeću adresu:

 JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

VII  Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o  imenovanju direktora u roku od osam  dana od  dana prijema odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana