JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

         

RJEŠENjE O PONIŠTENjU KONKURSA

 

Na osnovu odluke školskog odbora broj 818/20 od 15.9.2020. godine poništava se dio konkursa  broj 628/20 od 6.8.2020. godine  objavljen u “Glasu Srpske”  12.8.2020. godine, pod tačkom 2.  (Profesor francuskog jezika ... 1 izvršilac (10  časova nedjeljno, potreban položen stručni ispit i radno iskustvo, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja).

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

 

 

KONKURS

za prijem radnika na radno mjesto

 

  

 1 . Profesor računarstva i informatike 20 časova na određeno radno vrijeme do

       31.8.2021. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ......1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:  24/19).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

- Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

    Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18  i 35/20.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 - Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 5.10.2020. godine u 11 časova u prostorijama škole.

 

  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: “Za konkurs - ne otvaraj”, na adresu:

          JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

 

KONKURS

 

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, pripravnik (po Programu Zavoda za zapošljavanje) 4

2. Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac,   pripravnik (po Programu Zavoda za zapošljavanje)   

3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, pripravnik   

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br. 1/16 i 66/18) i članom  5 Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.74/18 i 26/19)   kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br.44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  RS” br.77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen  test (8.10.2020. u 12 časova) i intervju  (8.10.2020. u 13 časova) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

 

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili  poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.                                                  

***

OPŠTINA KALINOVIK

 

JAVNI KONKURS

 

 

 

I – Diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova ........................  dva (2)  izvršioca.

 

II – Opis poslova   

     Pripravnik se prima  u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

 

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV – Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

• VSS - diplomirani ekonomista, 240 ECTS bodova.

 

V – Potrebna dokumenta

   Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kalinovik i na zvaničnoj internet stranici opštine Kalinovik.

  Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi:

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

• da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

• da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju diplome o stručnoj spremi i zvanju (ovjerenu od strane nadležnog organa).

 

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VI – Rok i način podnošenje prijava

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu  je Milinko Lalović, kontakt telefon: 057/623-131.

          Neblagovremene, nepregledne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

          Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti  lično  na pisarnicu opštine, ili poštom, na adresu: Opština Kalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom “Prijava na konkurs - Komisiji za sprovođenje postupka prijema”, Karađorđeva br. 37. 71230 Kalinovik.

***

JKP “RAD” DOO

KALINOVIK

 

JAVNI KONKURS

 

 

I - 1. Diplomirani inženjer mašinstva VSS, sa 240 ECTS bodova - 1(jedan) izvršilac.

  

 

II - Opis poslova   

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita.

 

III - Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost .

 

IV - Posebni uslovi

   - završen odgovarajući  fakultet  iz tačke I  konkursa.

1. VSS - diplomirani inženjer mašinstva 240 ECTS bodova.

 

V – Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, (dostaviće samo izabrani kandidati  prije

zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da se ne vodi krivični  postupak,

5. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

6. Lično potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da nema radnog iskustva u struci i

7. Ovjerena kopija diplome.

VI - Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor-intervju. O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

VII - Način i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prostorije  JKP “RAD” d.o.o. Kalinovik  ili poštom na adresu preduzeća, sa naznakom “Prijava na konkurs”,ul. Srpskih dobrovoljaca br.2 Kalinovik.

***

OPŠTINA BILEĆA

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta u Opštinskoj upravi Bileća službenika i namještenika

 

I                                                

1. Samostalni stručni saradnik za poslove radnih tijela Skupštine opštine

    - 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme.

2. Samostalni stručni saradnik za razvojne projekte - 1 izvršilac na neodređeno     vrijeme.

3. Samostalni stručni saradnik za javnu rasvjetu i saobraćajnu signalizaciju      

    - 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme.

4. Samostalni stručni saradnik za rad sa mladima - 1 izvršilac na neodređeno     vrijeme,

5. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove i logistiku - 1 izvršilac     na neodređeno vrijeme.

6. Stručni saradnik za poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu    obavezu - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

7. Radnik na održavanju čistoće - 2 izvršioca  na neodređeno vrijeme.

 

II – Opis poslova

Predviđeni su  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji    ,

Radnih mjesta opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, broj: 5/18, 2/19, 3/19,1/20, 2/20 i 4/20).

 

III - Opšti uslovi za kandidate

 

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest      mjeseci   ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u    Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem      nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na      području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred    Tribunalom - član IX stav 1 . Ustava BiH,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa  dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

 IV - Posebni uslovi za kandidate

 

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 - VSS, društvenog ili prirodnog smjera  ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

-  Najmanje 1 godina (jedna )  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-  Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-  Poznavanje rada na računaru.   

 

2. Za radno mjesto pod 2:

  -  VSS - ekonomski fakultet, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 

  -  Najmanje   2 godine (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

  -  Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

  -  Poznavanje rada na računaru. 

 

3. Za radno mjesto pod 3:

- VSS, tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.   

 

4. Za radno mjesto 4:

- VSS, društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.   

 

5. Za radno mjesto 5:

- SSS, društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom  stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.  

 

6. Za radno mjesto 6:

- SSS, prirodnog, društvenog  ili tehničkog smjera u četvorogodišnjem trajanju,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.

 

7. Za radno mjesto 7:

- Osnovna škola,

- Sa ili bez radnog iskustva.

 

 V -  Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju   

 opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopije lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. Uvjerenje o neosuđivanju,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,

7. Potpisane i ovjerene izjave iz tačke 5, 6. i 7,

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. Uvjerenje o radnom iskustvu,

10. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u

          opštinskoj upravi (pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5. i 6),

11. Ovjerena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda           ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti pod rednim brojem            1, 2, 3, 4, 5. i 6),

VI

     Kandidati  koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.

     O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno  obaviješteni. 

      Prvorangirani  kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  V  i posebne  uslove  u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti osim pod rednim brojem 7).

        Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII

      Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

       Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće  se vraćati kandidatima.

VIII

       Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na pultu opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ul. Kralja Aleksandra br. 28.  sa naznakom “Konkursna komisiji za sprovođenje postupka  za prijem službenika i namještenika”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana