JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

DJEČIJI VRTIĆ “SVETA NOVOMUČENICA MILICA-DETE”

BERKOVIĆI

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Dječiji vrtić “Sveta Novomučenica Milica – Dete” Berkovići.

 

II Opis poslova

Direktor ustanove organizuje rad ustanove, zastupa ustanovu i rukovodi poslovanjem, obezbjeđuje i odgovara za zakonitost poslovanja, predlaže poslovnu politiku i obavlja druge poslove utvrđene Statutom i odlukama osnivača.

 

III Mandat

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

 

IV Opšti uslovi

- Da su državljani RS ili BiH;

- Da su stariji od 18 godina;

- Da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa;

- Da ne služi kaznu Međunarodnog suda i da nisu pod optužbom istog;

- Da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepogodnim za vršenje dužnosti:

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

V Posebni uslovi

- Prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista.

- Najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

VI Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji ih dovodi do sukoba interesa prema važećim propisima.

 

VII Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova.

1. Uvjerenje o državljanstvu.

2. Izvod iz matične knjige rođenih..

3. Ovjerenu kopiju diplome o školskoj spremi.

4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

5. Uvjerenje o nekažnjavanju.

6. Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

7. Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat ne služi kaznu Međunarodnog suda i da nije pod optužbom istog.

8. Potpisanu i ovjerenu izjavu da ne obavlja dužnost i aktivnosti na položaju koji dovodi do sukoba interesa prema važećim propisima.

9. Dokaz o radnom iskustvu.

10. Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju opšte zdravstvene sposobnosti kandidat će dostaviti nakon sprovedenog konkursa i konačnog imenovanja.

Sva potrebna dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” na  oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Berkovići.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Berkovići “Komisija za izbor i imenovanje” Viduša b.b. 88363 Berkovići.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana