JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA

“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik muzičke kulture, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, za rad u područnom odjeljenju Lastva sa 3 časa sedmične norme......

                                1 izvršilac

2. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, za rad u područnom odjeljenju Lastva sa 2 časa sedmične norme ................

                               1 izvršilac

                

- Na radna mjesta nastavnika muzičke i likovne kulture primaju se kandidati sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima radnog mjesta za koje podnose prijavu.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi - član (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

 - Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

4. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje o radnom iskustvu od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu.

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).


- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Test i intervju samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom dokumentacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama Škole dana 3.9.2018. godine sa početkom u 11 časova (test) i 12 časova (intervju).

- Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br. 1.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

***********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor fizike, 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ......................................................... 1 izvršilac

2. Profesor sociologije, 9 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...................... 1 izvršilac

3. Profesor biologije, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ..................... 1 izvršilac

4. Profesor francuskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ..................... 1 izvršilac

5. Profesor matematike, 5 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...................1 izvršilac

6. Profesor računarstva i informatike, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .... 1 izvršilac

7. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ................... 1 izvršilac

8. Diplomirani farmaceut, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ..................... 2 izvršioca

9. Diplomirana medicinska sestra, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12. 80/14 i 83/15).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

- Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 3.9.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: “Za konkurs - ne otvaraj”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73, 73 300 Foča.

**************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi

 i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1. Nastavnik hemije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 5 nastavnih časova nedjeljno, do kraja školske godine (31.8.2019).

2. Nastavnik zdravstvene njege, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastavna časa nedjeljno, do kraja školske godine (31.8.2019..

3. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastavna časa nedjeljno, do kraja školske godine (31.8.2019).

4. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastava časa nedjeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g).

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

 

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje, ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;

3. Ovjerena fotokopija radne knjižice;

4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom “Prijava na konkurs za zapošljavanje”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 5.9.2018. za nastavnika hemije u 8 časova, a za nastavnika zdravstvene njege u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 6.9.2018. za nastavnika fizike u 8 časova, a za nastavnika engleskog jezika u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom u nastavi ili najmanje godinu dana radnog staža u struci, razmatraće se i prijave ostalih kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

    FOČA

                 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

za školsku 2018/1019. godinu

  

   1. Nastavnik gitare, do kraja drugog polugodišta školske 2018/19. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - gitarista 1 (jedan) izvršilac - 24 časa;

  

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

 - imaju nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

 - imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

 - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 1. Diplomu o završenom obrazovanju;

 2. Rodni list;

 3. Uvjerenje o državljanstvu;

 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

 5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima - dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

  U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:74/18), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

  Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim pomenutim pravilnikom.

 Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:

 - Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

- Dokaz o ostvarenom radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1)  Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

- Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

  Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

  Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

- Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

- Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

- Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

- Testiranje kandidata i intervju obaviće se 30.8.2018. godine u 11 časova u školi.

       Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola  Foča, ul. Nemanjina bb, 73 300 Foča.

     

       *************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

 KONKURS

  za prijem nastavnika

1. Nastavnik matematike .......... 1 izvršilac, (18 časova sedmično) -

   određeno, do 30.6.2019. god. - pripravnik;

2. Nastavnik engleskog jezika.... 1 izvršilac, (2 časa sedmično ) -

određeno, do 30.6.2019. g. - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br: 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”  br: 41/2018), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. gl. RS” br: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br: 29/12 i 80/14 i 83/ 15).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Za ispunjenost posebnih uslova:

 

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;

2. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

4. Uvjerenje o radnom stažu; za kandidata pod rednim brojem 2. (Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi; za kandidata pod rednim brojem 2.

6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 3.9.2018. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u

zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24, Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

       *****************************                 

                      

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

“PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

 

 KONKURS

  za prijem nastavnika

1. Nastavnik matematike .......... 1 izvršilac, (18 časova sedmično) -

   određeno, do 30.6.2019. god.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br: 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br: 41/2018), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. gl. RS” br: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br: 29/12 i 80/14 i 83/ 15).

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna (1) godina.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Za ispunjenost posebnih uslova:

 

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

3. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (ako se radi o vaspitno-obrazovnoj ustanovi: kao verifikovan nastavnik ili na drugim poslovima i kod drugog poslodavca van vaspitno-obrazovnog rada);

6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana

27.8.2018. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u

zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata koji nisu položili stručni ispit ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24, Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                         *****************

POLjOPRIVREDNA ZADRUGA GVOZNO”

SA P.O. KALINOVIK

KALINOVIK

          raspisuje

 OGLAS

za prijem radnika u Poljoprivrednu zadrugu “Gvozno” sa p.o. Kalinovik

          I - Raspisuje se oglas za prijem radnika, i to:

          1. Traktorista i radnik na održavanju - 1 (jedan) izvršilac.

          2.  NK radnik - čuvar stada goveda - 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

          II - Opšti uslovi za kandidate:

          1. da je državljanin RS i BiH,

          2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci.   

          III - Posebni uslovi za kandidate:

          - osnovna škola

          - uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu demobilisanog borca VRS

   - položen vozački ispit B kategorije (kandidati pod rednim br. 1).

          IV - Potrebna dokumenta

          Uz prijavu na oglas koja sadrži broj telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa, i to:

          - uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu demobilisanog borca VRS, kopiju svjedočanstva, uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa).

          Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove iz ovog oglasa biće pozvani na razgovor, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

          V - Rok za podnošenje prijava

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

          O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

          Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

          Poljoprivredna zadruga “Gvozno” sa p.o. Kalinovik Pavlovci bb, Kalinovik.

*****************

 

JU OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA

LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2018/19. godinu

1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, od dana prijema do kraja nastavnog procesa, 1 izvršilac na punu radnu normu, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit.  

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos         

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18) i Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

      Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta: 

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,         

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                              

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti        i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                   

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                    

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                         
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                               

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                               

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom  na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom .                    

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                               11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                           

- Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.


- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 

- Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                          

88 380 Ljubinje                               

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.       

***********************

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), JU Srednjoškolski centar Foča

PONIŠTAVA KONKURS

Poništava se konkurs, broj: 02-227/18 od 13.8.2018. godine, objavljen dana 15.8.2018. godine u “Glasu Srpske”

 

****************

 

 

 

 

JU MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

 TREBINjE

 STEPE STEPANOVIĆA BB

KONKURS

 za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor gitare - 1 izvršilac - puna norma - na određeno vrijeme od 1.9.2018. godine do 25.6.2019. godine

 

  I Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

  II Posebni uslovi:

 Pored opštih, kandidat je dužan ispuniti i posebne uslove:

  1. diplomirani muzičar - gitarista  sa radnim iskustvom)

  

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi. Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

   

    10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 31.8.2018. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

 

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje - sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

******************                                             

 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u 2018. godini

1. Pripravnik - diplomirani ekonomista ....................................................           1 izvršilac

2. Pripravnik - diplomirani inženjer poljoprivrede..................................         1 izvršilac

3. Pripravnik - diplomirani menadžer bezbjednosti....................................            2 izvršioca

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

II Posebni uslovi

1. Da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja diplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova

2. Da nema ostvaren radni staž od 1 (jedne) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:

- Prijavu sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom)

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi

- Diplomu o završenoj školskoj spremi,

- Ovjerenu kopiju radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, o zaposlenju, stažu)

- Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa

- Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o pripravničkom radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, a ukoliko isti ne dostavi traženo uvjerenje, komisija će pozvati sljedećeg kandidata sa rang-liste da dostavi tražene dokaze.

Ugovor o pripravničkom radu zaključuje se u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a isti će se objaviti i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, ul. Studentska br. 2, sa naznakom “Prijava za konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana