JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.08.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” BILEĆA

BILEĆA

 

         

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       voditelj produženog boravka - nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom,

2.       voditelj produženog boravka - nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom,

3.       voditelj produženog boravka - diplomirani pedagog - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09,86/10,25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)      uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 05.09.2019. godine, testiranje u 8 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

***

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

 

 

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

                                                 

 

1.       Profesor srpskog jezika, 9 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ........ 1 izvršilac

2.       Profesor francuskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ................... 1 izvršilac

3.       Profesor engleskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ............... 1 izvršilac

4.       Profesor biologije, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ............... 1 izvršilac

5.       Profesor matematike, 10 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .................. 1 izvršilac

6.       Profesor fizike, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .......... 1 izvršilac

7.       Profesor mašinske grupe predmeta, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ....1 izvršilac

8.       Profesor praktične nastave za mašinske tehničare, 6 časova, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .... 1 izvršilac.

9.       Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi    ............... 1 izvršilac

10.     Doktor medicine za predmete struke zdravstva 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi .......... 1 izvršilac

11.     Doktor medicine za predmete struke zdravstva 10 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...... 1 izvršilac

12.     Profesor zdravstvene njege 10 časova na određeno radno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ........................ 1izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14. i 42/16).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

-        Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

-        Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

-        Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

 

 Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

 - Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

 - Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

 - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

 - Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

 - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

 - Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 - Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 02.09.2019. godine u 11 časova u prostorijama škole.

 

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati, sa naznakom: „Za konkurs - ne otvaraj”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA”PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ” BILEĆA

Bileća

tel.: 059/370-421, 059/370-166,

e-mail: os172@skolers.org

                  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.       Voditelj produženog boravka - nastavnik razredne nastave -1 izvršilac, položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci - do kraja nastavnog procesa školske 2019/2020. godine.

2.       Voditelj produženog boravka - pedagog -1 izvršilac sa 50% radnog vremena, položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci - do kraja nastavnog procesa školske 2019/2020. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17,31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 74/2018 i 26/2019).

 

(I) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

(II) Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992. godine moraju biti nostrifikovane.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IVPrijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(“Službeni glasnik Republike srpske”, broj 44/17,31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/2018 i 26/2019).

(V) Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 05.09.2019. godine(četvrtak): testiranje u 8 časova, intervju u 10 časova u prostorijama škole.

Napomena: Ukoliko se na radno mjesto pod takom 2. navedenog konkursa ne javi pedagog, direktor na to radno mjesto prima drugorangiranog kandidata traženog u tački 1 (nastavnika razredne nastave).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola”Petar II Petrović Njegoš” Bileća, Kralja Aleksandra, br. 32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” FOČA

FOČA

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik razredne nastave za voditelja u produženom boravku učenika - na određeno vrijeme, od dana prijema do 30.6.2020. godine - 5 izvršilaca na punu radnu normu, sa radnim iskustvom, položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

 a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

 b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

          Izuzetno, na upražnjeno radno mjesto škola može angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil za radno mjesto na koje konkurišu.

 Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju i uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19).

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1.       Uvjerenja o državljanstvu;

2.       Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3.       Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4.       Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5.       Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6.       Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.       Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8.       Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

 U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

 Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1.       Za prosječnu ocjenu tokom studiranja - dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.       Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu zatraženim konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3.       Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

 - vrsta posla;

 - stepen stručne spreme i

 - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

-        05.9.2019. godine, testiranje sa početkom u 11 časova,

-        06.9.2019. godine, intervju sa početkom u 11 časova.

 

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na njima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

 Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana