JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.05.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.05.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************************

**********************************

JU OŠ “SVETI SAVA” 

FOČA

 

KONKURS

 

1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac na 16 časova, na određeno vrijeme - od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

          Izuzetno, na upražnjena radna mjesta škola može angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/2017, 31/2018, 84/2019, 35/2020 i 63/2020), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, 

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8. Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,  za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

       U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/2018 i 26/2019) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

        Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja - dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža - dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              -  stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, i to:

- 3.6.2021. godine, testiranje sa početkom u 9 časova,

- 3.6.2021. godine,  intervju sa početkom u 11 časova.

 

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

              Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

NAČELNIK OPŠTINE BILEĆA                                                                      

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi

opštine Bileća

I

          Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi opštine Bileća, i to:

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu - 1 izvršilac,

2. Načelnik Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove - 1 izvršilac,

3. Načelnik Odjeljenja za finansije - 1 izvršilac,

4. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove - 1 izvršilac.

II - Opis poslova:

- rukovodi  radom odjeljenja,

- organizuje  rad u odjeljenju,

- obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju poslova,

- izvještava načelnika opštine o stanju u oblasti za koju su organizovani, o izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata,

- izvještava načelnika opštine o radu odjeljenja, te predlaže načelniku opštine preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada odjeljenja,

- obezbjeđuje saradnju sa odjeljenjima,

- rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu,

- obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, br. 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20, 4/20 i 5/20).

 

III - Mandat

          Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je birala ili do razrješenja u slučajevima propisanih članom 55. stav (3) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 97/16).

 

IV – Status

          Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.

                                                         

V - Opšti uslovi:

1. da je državljanin  Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav (1) Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

VI - Posebni uslovi:

 

1. Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu:

- visoka stručna sprema - pravni, ekonomski ili fakultet za proizvodnju i menadžment ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

- poznavanje rada na računaru.

2. Za načelnika Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove:

- visoka stručna sprema - društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

- poznavanje rada na računaru.

3. Za načelnika Odjeljenja za finansije:

- visoka stručna sprema - ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

- poznavanje rada na računaru.

4. Za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove:

- visoka stručna sprema - društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

- poznavanje rada na računaru.

 

VII - Sukob interesa

          Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je regulisano odredbama čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

VIII - Potrebna dokumenta

          Uz prijavu na konkurs (koju možete preuzeti na stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na tabli Opštinske uprave Bileća) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:

1. fotokopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. uvjerenje o neosuđivanju,

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

7. potpisane i ovjerene izjave iz tačke 5, 6. i 7,

8. ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. uvjerenje o  radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili akti iz kojih se vidi  na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

10. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu u opštinskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen i

11. ovjerenu fotokopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).

 

IX

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju na kojem će Komisija za izbor vršiti ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata. Komisija će predložiti listu kandidata za izbor načelniku opštine, a imenovanje načelnika odjeljenja izvršiće Skupština opštine na prijedlog načelnika opštine.

          O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                   X

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Bileća, Ulica kralja Aleksandra br.28, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi Bileća.

Kontakt osoba: Nevena Dutina, samostalni stručni saradnik za menadžment ljudskih resursa, kontakt telefon: 059/370-722.

***

POLjOPRIVREDNA ZADRUGA “GVOZNO” SA PO KALINOVIK

KALINOVIK

 

                                                JAVNI OGLAS

         

I - Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u Poljoprivrednu zadrugu “Gvozno” sa p.o.  Kalinovik,  i to:

1. Traktorista i radnik na održavanju   1 (jedan) izvršilac i

2. Radnik na poslovima čuvanja goveda 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa.

          II - Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju:

          1. da je državljanin BiH,

          2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

          III - Posebni uslovi:

          Za radnika iz tačke 1. oglasa su: osnovna škola, položen vozački ispit “B” kategorije, da ima status nezaposlenog lica ili status demobilisanog borca  VRS.

          - Za radnika iz tačke 2. oglasa su: osnovna škola i da je stariji od 18 godina.

         

        IV - Potrebna dokumenta

          Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa  u originalu ili ovjerene kopije, i to:

          Radnik iz tačke 1. oglasa:

          - uvjerenje o državljanstvu, kopiju svjedočanstva, kopija vozačke dozvole, uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, uvjerenje o utvrđenom  statusu demobilisanog borca VRS  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa).

          Radnik iz tačke 2. oglasa:

          - uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, kopiju svjedočanstva, uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa).

          Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove iz ovog oglasa biće pozvani na razgovor-intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

          V - Rok za podnošenje prijava.

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

          O rezultatima Oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

          Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti  lično ili putem pošte na adresu: Poljoprivredne zadruge “Gvozno” sa p.o.  Kalinovik  Pavlovci bb, Kalinovik.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana