JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************************

JU OŠ “SVETI SAVA”

LjUBINjE 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2019/20 godinu

 

1. Nastavnik  fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine - 14 časova

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18 i 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18 i 84/19). 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                            1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                      2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                               3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                             

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                   5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                                            

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                      

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                             

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                            - na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                                                                                                 - na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                    Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                          

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                    

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i  intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 3. aprila 2020. godine, u 10 časova (testiranje) i 11 časova (intervju), u prostorijama škole.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                        

Prijave slati na adresu:                                                                                                                              Javna ustanova  Osnovna škola  “Sveti Sava” Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23,  88 380 Ljubinje                                                                                                                                             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                             

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

GACKO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor srpskog jezika i književnosti na 16 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do 30.6.2020. god. .................. 1 izvršilac

 

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvo i položenim stručnim  ispitom, bodova će se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18)

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4, 5. i 6. navedenog konkursa škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti 1.4.2020. god u 10 sati, a intervju u 11 sati istog dana u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Gacko

- kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,

- ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs,

- spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Gacko, Vidovdanska 29. sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

- Profesor ruskog jezika  ... 1 izvršilac (8 časova nedjeljno) do povratka   radnika sa bolovanja, a najkasnije do završetka nastave                                                  

                                                      

                                                 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 30.3.2020. godine u 10 časova  u prostorijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

TREBINjE

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

 

I - Naziv i pozicija radnih mjesta

 

1) IKT službenik – TCMS administrator ........................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjelom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS-u, vrši sve ispravke u TCMS-u, edukuju sve zaposlene korisnike TCMS-a, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, održava računare i drugu tehničku opremu, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove vezano za nesmetano funkcionisanje IT uređaja i TCMS sistema, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslove: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

2) Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar ............................................................................................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i drugih poslova predviđenih Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslova: SSS IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

II - Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III - Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

 

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- uvjerenje o državljanstvu;                                                 

- izvod iz matične knjige rođenih;                                                

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                      

- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                          

- diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                      

- potvrdu o radnom iskustvu;                                              

- a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.                   

 

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – Adresa za podnošenje prijave

 

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 13 sa naznakom:

Prijava na oglas “ne otvarati”.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana