JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.07. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.07. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**********

***********

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

 FOČA    

 

KONKURS

Za  radna mjesta

za prvo polugodište školske 2019/20. godine

 

    1. Nastavnik gitare, do kraja prvog polugodišta školske 2019/20. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - gitarista  1(jedan) izvršilac – 24 časa;

   2. Nastavnik gitare, do kraja prvog polugodišta školske 2019/20. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - gitarista  1(jedan) izvršilac – 10 časova;

   3. Nastavnik violine, do kraja prvog polugodišta školske 2019/20. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - violinista  1(jedan) izvršilac – 8 časova;    

         Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   -  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   -  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     - uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1. Diplomu o završenom obrazovanju;

    2. Rodni list;

    3. Uvjerenje o državljanstvu;

    4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

     5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.   

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

  -   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili     potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

- Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1)  Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

- Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

- Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

- Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

- Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intervjua i testiranja;

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;

- Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

- Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 18.7.2019. godine u 10 časova u školi. 

  Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul. Nemanjina bb, 73 300 Foča.

                     

                        ************************** 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

TREBINjE                

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i poslove predviđene  u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje  se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i  to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

 Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1)  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili  da ispunjava uslove  iz člana 177. stav  2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18),

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V– Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 -  Izvod iz matične knjige rođenih,

 -  Uvjerenje o državljanstvu,

 -  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

 - Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:44/17, 31/18).

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje, ul. Miloša Crnjanskog broj 4. Trebinje, sa naznakom  “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”. 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Trebinje, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana