JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

****************

 

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

RJEŠENjE O PONIŠTENjU KONKURSA

 

Na osnovu rješenja Prosvjetne inspekcije poništava se dio konkursa, broj 628/20 od 6.8.2020. god. objavljen u “Glasu Srpske”  12.8.2020. godine, pod tačkom 6.     (Profesor istorije i latinskog jezika ... 1 izvršilac (8+8 časova nedjeljno, potreban položen stručni ispit i radno iskustvo, na neodređeno vrijeme).

***

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

-  Profesor poslovne komunikacije ... 1 izvršilac (4 časova nedeljno) pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,

                                                                                                        

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 24.9.2020. godine u 13.45 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

Objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se javni konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 12.8.2020. godine u dijelu koji se odnosi na prijem pod brojem:

 

7. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 20 časova u nastavi, na neodređeno vrijeme,                                                                                                                             ............. 1 izvršilac

Poništavanje konkursa vrši se po nalogu Aktiva direktora osnovnih škola Hercegovačke regije.

***

 

OPŠTINA BILEĆA

 

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta u Opštinskoj upravi Bileća službenika i namještenika

 

I

1.  Samostalni stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

2. Tržišna inspekcija - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

3. Samostalni stručni saradnik za poresko knjigovodstvo - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

4. Samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara, sitnog alata i inventara - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

5. Samostalni stručni saradnik za srednje obrazovanje - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

6. Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

7. Stručni saradnik za operativno tehničke poslove i praćenje protivpožarne zaštite - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

8. Fizičko obezbjeđenje u zgradi Opštinske uprave Bileća - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

 Predviđeni su  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   

      radnih mjesta opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine       

      Bileća”, broj: 5/18, 2/19, 3/19,1/20 i 2/20).

 

III - Opšti uslovi za kandidate

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci   ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem  nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na      području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred     Tribunalom - član IX stav 1 . Ustava BiH,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa      dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV - Posebni uslovi za kandidate

 

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

- VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.   

 

2. Za radno mjesto pod 2:

 

- VSS - diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer hemijskog procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva, diplomirani turizmolog ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

 

 - Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-  Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

-  Poznavanje rada na računaru. 

 

3. Za radno mjesto pod 3:

- VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.   

 

4. Za radno mjesto 4:

- VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.   

 

5. Za radno mjesto 5:

- VSS, društvenog smjera  ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.  

 

6. Za radno mjesto 6:

- VSS, pravni  fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

- Poznavanje rada na računaru.

 

7. Za radno mjesto 7:   

- SSS - društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera u četvorogodišnjem trajanju,

- Jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- Položen stručni ispit za  rad u opštinskoj upravi upravi  i

- Poznavanje rada na računaru.

 

8. Za radno mjesto pod 8:

- SSS - društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera u četvorogodišnjem trajanju,

- 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V -  Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na  konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopije lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. Uvjerenje o neosuđivanju,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,

7. Potpisane i ovjerene  izjave iz tačke 5. 6. i 7. ,

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. Uvjerenje o radnom iskustvu,

10. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u  opštinskoj upravi (pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7),

11. Ovjerena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda   ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti pod rednim brojem        1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7),

VI

     Kandidati   koji ispunjavaju uslove  konkursa biće pozvani na intervju.

     O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. 

      Prvorangirani  kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  V  i posebne  uslove  u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti osim pod rednim brojem 8).

        Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII

      Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

       Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće  se vraćati kandidatima.

VIII

       Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na pultu opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28.  sa naznakom “Konkursna komisiji za sprovođenje postupka  za prijem službenika i namještenika”.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

LjUBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

za školsku  2020/21 godinu

1. Logoped - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 60% radnog vremena.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20). 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                           

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                     

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                              

3. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                                                                                                                                               

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                              

 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,                                     

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                                            

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                      

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                             

 - na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                            

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                                                                                                 

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                   

 Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                          

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                    

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 25.9.2020. godine, u prostorijama škole, i to:, testiranje će se obaviti u 10 časova, a  intervju u 11 časova.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                        

Prijave slati na adresu: Javna ustanova  Osnovna škola “Sveti Sava” Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23, 88 380 Ljubinje                                                                                                                                            

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.          

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana