JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

 FOČA

                                                          

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

za prvo polugodište školske 2018/1019. godine

        

          1. Nastavnik violine, do kraja prvog polugodišta školske 2018/19 godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - violinista 1(jedan) izvršilac – 6 časova;

        

         Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   -  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   -  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1. Diplomu o završenom obrazovanju;

    2. Rodni list;

    3. Uvjerenje o državljanstvu;

    4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

    5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumimaa utvrđenim pomenutim Pravilnikom. 

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

 -  Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

-  Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

- Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1)  Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

- Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

- Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

- Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

- Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

- Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 27.8.2018 godine u 10 časova u školi.

      

 Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul. Nemanjina bb, 73 300 Foča.

            ****************

JU  GIMNAZIJA KALINOVIK

KALINOVIK

 KONKURS

         za prijem u radni odnos

1. Profesor psihologije - jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 časa sedmično, do 31.12.2018. godine

    Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

   Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotreba  službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

   Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.   

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj:41/18)

  Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 42/16).

  Dana, 21.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

  Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik

Ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik

Tel. 057/623-044

**********

JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Prof. matematike.......1 izvršilac - puna norma - određeno (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja). -  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

2. Prof. fizike........ 1 izvršilac - 16 časova - određeno (31.8.2019) -  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

3. Nastavnik praktične nastave za elektro struku........... 1 izvršilac - 11 časova - određeno (31.8.2019).-  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

4. Prof. hemije........ 1 izvršilac - 2 časa - određeno (31.8.2019) -  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

5. Pedagog............1 izvršilac - puna norma - određeno (do povratka radnice najdalje do 31.8.2019.).-  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu).

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br. 29/12, 80/14, 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

 Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

- Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 6.4.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju - nostrifikaciji);

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Kraću biografiju – prijavu.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

- Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)

- Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.102/14, 42/16), a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br 41/18).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje

- za prof. matematike 21.8.2018. godine u 8 časova u prostorijama škole

- za prof. fizike 21.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole

- za nastavnika praktične nastave za elektro struku 21.8.2018 godine u 11 časova u prostorijama škole

- za prof. hemije 22.8.2018. godine u 8 časova u prostorijama škole

- pedagog 22.8.2018. u 10 časova u prostorijama škole

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU “Tehnička škola” Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS (pedagog, prof. matematike, prof. fizike, nastavnik praktične nastave, prof. hemije)”.

******

JU SŠC ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos na određeno vrijeme

- Profesor fizike ....      1 izvršilac (4 časa nedeljno) – pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2019. god.

-  Profesor matematike ....1 izvršilac (6 časova)- pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2019. god.

- Profesor hemije ...          1 izvršilac (8 časova nedeljno) – pripravnik  na određeno vrijeme do 31.8.2019. god.

                                                                  

- Doktor medicine ..........1 izvršilac (12 časova nedeljno) - određeno   vrijeme, potrebno radno iskustvo do 31.8.2019. g.

- Profesor biologije ........ 1 izvršilac (20 časova nedeljno)- potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit,  do 31.8.2019. god.

                            

-  Profesor ruskog jezika ..1 izvršilac (4 časa nedeljno) na određeno vrijeme, potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit  do 31.8.2019. god.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan , da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

- Uvjerenje izdato od ustanove u kojoj je radni staž ostvaren za radna mjesta gdje se traži radno iskustvo,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji ,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Za radna mjesta gdje se traži radno iskustvo pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 22.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*********************

         

 JU OŠSVETI SAVA”

FOČA

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike  -  na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

2. Nastavnik francuskog jezika  -  na neodređeno vrijeme od dana prijema, 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

3. Nastavnik hemije -  na neodređeno vrijeme od dana prijema, 1 izvršilac na 16 časova neposrednog rada sa učenicima, pripravnik – bez radnog iskustva;

4. Nastavnik srpskog jezika – na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na 17 časova neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

5. Voditelj u produženom boravku učenika, na određeno vrijeme od dana prijema do 30.6.2019. godine, 4 izvršioca – nastavnika razredne nastave na punu radnu normu, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit.

         Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  morala, zloupotrebe opojnih sredstava,  službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove iz člana 2. ili iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil,  propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

     

       Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:      

          1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

          2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

          3.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

          4.  Uvjerenja o državljanstvu;

          5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

         Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije  dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova,  rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

- Testiranje kandidata, dana 21.8.2018. godine, sa početkom u 8 časova,

- Intervju kandidata, dana 21.8.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***     

                  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

                  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                  Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

                  Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

                                     *************************                                

JU OŠ “RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka – profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2018/2019. godine, a najduže do 21.6.2019. godine …. 2 izvršioca

2. Voditelj produženog boravka – profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najduže do 1.3.2019. godine …. 1 izvršilac

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 21.8.2018. godine, test u 8 , a intervju u 9 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

 JU OŠ “VESELIN MASLEŠA”  FOČA              

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu  normu od 3 časa neposrednog rada sa učenicima,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

2. Nastavnik engleskog jezika  - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 6 časa neposrednog rada sa učenicima,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

3. Nastavnik geografije - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu  normu od 2 časa neposrednog rada sa učenicima,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

4. Nastavnik u specijalnom odjeljenju - defektolog - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac na 1/2  radne  norme,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

5. Nastavnik razredne nastave  - 2 izvršioca:

- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,  na punu radnu  normu,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

- 1 izvršilac određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,  na punu radnu  normu,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

6. Voditelj produženog boravka, - na određeno vrijeme, od dana prijema do 30.6.2019. godine,  3  izvršioca na punu radnu  normu,  sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

 Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                     

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2. 3, i 6.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 i članom 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

  

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa

učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

        Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

        U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

        Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a  po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

        Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Za dužina radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

               - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

- Testiranje kandidata, dana  21.8.2018. godine, sa početkom u 8 časova,

- Intervju sa kandidatima, dana  21.8.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

*** Napomena: Za radno mjesto nastavnika razredne nastave prvi kandidat sa rang-liste biće primljen u radni odnos na neodređeno vrijeme, a drugi na određeno do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

            Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

*******************

 JU OŠ “VUK KARADžIĆ” 

TREBINjE

KONKURS

za izbor:

- Voditelja u produženom boravku – 3 ( tri ) izvršioca, na određeno vrijeme:

1. Pedagog - 1 izvršilac – na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 godine;

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac – na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 godine;

3. Nastavnik fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac – na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 godine;

- Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Testiranje i intervju  sa kandidatima obaviće se u utorak, 21.8.2018. sa početkom: testiranje  u 9 časova, a intervju u 10 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

****************

 JU  OŠ “NjEGOŠ” BERKOVIĆI

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine,

2. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog  bolovanja, a najduže do 31.8.2019. godine,

3. Nastavnik  tehničkog obrazovanja, 7 časova  sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine,                                                                                         

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos                                               

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”broj 102/14 i 45/16). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine,                      

2. Izvod iz matične knjige rođenih , kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                          

 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                                    

5. Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                      

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                              

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                             

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                           

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                    

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                    

 - Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.8.2018. godine, testiranje u 10 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                        

 - U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:  Javna ustanova  Osnovna škola “Njegoš” Berkovići, Berkovići bb,  88363 Berkovići                                                                                                            

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                             

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana