JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.08.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

********************

***********************

JU “NARODNA BIBLIOTEKA” GACKO

Nemanjina 5  

89240 Gacko

tel. 059/472 669

El.pošta: biblioteka.gacko@yahoo.com

    Na osnovu odluke Upravnog odbora  JU “Narodna biblioteka” Gacko, Statuta i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,  UO raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto:

  1. Računovođa – šef računovodstva ............................. 1 izvršilac

    Uslovi za prijem u radni odnos:

   I – Opšti uslovi:

     1. da je kandidat državljanin RS, odnosno BiH,

     2. da je stariji od 18 godina,

     3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

     4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva – računovođe.

     5. da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u RS ili BiH u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

 II – Posebni uslovi:

     1. IV stepen stručne spreme uz posjedovanje odgovarajućeg sertifikata – licence,

     2. obučenost za rad na računaru,

     3. položen ispit za sertifikovanog računovođu,

     4. jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 III – Opis poslova;

     Obavljaće poslove i radne zadatke u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU “Narodna biblioteka” Gacko.

IV – Uz prijavu kandidat je dužan da priloži:

1.  Izvod iz matične knjige rođenih,

2.  Uvjerenje o državljanstvu,

3.  Uvjerenje ili diplomu o završenom stepenu obrazovanja – (kopija mora biti ovjerena)

4.  Potvrdu o radnom iskustvu,

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.  Ličnu izjavu ovjerenu od nadležnog organa iz tačke I stav 4 i 5,

7.  Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja zaposlenja,

8.  Potvrde vezane za pitanja boraca i invalida rata od opštinske nadležne službe

 

V – Izabrani kandidat će poslije izbora a prije stupanja na posao donijeti uvjerenje iz kaznenih evidencija nadležnih za te poslove.

VI – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo onaj kandidat koji bude izabran a prije stupanja na posao.

- Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU “Narodna biblioteka” Nemanjina 5 Gacko, za konkursnu komisiju,

- Konkurs je otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” i na oglasnoj tabli Zajednice za zapošljavanje Gacko.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati,

- Svi kandidati koji ispunjavaju uslove biće bodovani i pozvani na intervju kod konkursne komisije,

- O vremenu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC SVETOZAR ĆOROVIĆ”, LjUBINjE

Adresa, tel.: Svetosavska 22, 059-621-213

e-mail: ss89@skolers.org

JIB: 4401395750002 , Organizacioni kod: 0805189

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i Odluke o slobodnim radnim mjestima br. 266-1/20 od 3.8.2020. direktor  centra  r a s p i s u j e 

KONKURS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme za:

 

1. Profesor muzička kultura    2 časa  sedmično  ......................... 1 izvršilac bez iskustva do 31.8.2021. godine

2. Profesor ekonomske grupe predmeta 3 časa sedmično ........1 izvršilac sa  iskustvom i položenim stručnim ispitom  do 31.8.2021. godine

3. Profesor pravoslavne vjeronauke 5 časova u Ljubinju ..........1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  do 31.8.2021. godine

4. Profesor pravoslavne vjeronauke 3 časa u Berkovićima ..... 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2021. godine

5. Profesor fizike  5 časova sedmično ....................... 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz:

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br.41/18)  član 104. i  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih  uslova i to:                                                 

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   poslije  6. aprila 1992. godine treba da budu nostrifikovane),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi  za  kandidate gdje se traži iskustvo

- Prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom.

        - Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

   - Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
   - Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ( za kandidate sa iskustvom),

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 15.8.2020. godine i  do tada prijave treba da budu u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 17.8.2020. godine  u  prostorijama škole u  godine u 10  sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  “Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

AD “VETERINARSKA STANICA”

NEVESINjE

Tel. 059601190

Mob.tel. 065475000

                                                OGLAS

 

 AD “Veterinarska stanica” Nevesinje raspisuje konkurs radi prijema na radno mjesto:

- Diplomirani veterinar (m) .

Uslovi konkursa:

- nije potrebno iskustvo (kandidati sa iskustvom imaju prednost)

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

 

 

                                                                                                           

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana