JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

JU DJEČIJI VRTIĆ “ČIKA JOVA ZMAJ”

 FOČA

KONKURS

za prijem radnika

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme .................................................................................................. 2  izvršioca

 

2. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do povratka sa bolovanja) .................................................. 1 izvršilac

 

3. Diplomirani vaspitač – pripravnik na određeno vrijeme ............... 1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

 

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” Foča.

 

III Opšti uslovi

 

- Da je državljanin RS, odnosno BiH;

- Da je stariji od 18 godina;

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

 

IV Posebni uslovi

 

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 2. stav (2) Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama (“Službeni glasnik Republike Srpske” 110/13):

- VSS - prvi ciklus studijskog programa sa najmanje 180 ETCS bodova ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača; (za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3)

- Položen stručni ispit; (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2)

- Poznavanje rada na računaru; (za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3)

- Da se nalazi na evidenciji Zavoda za za zapošljavanje Republike Srpske (za radno mjesto pod rednim brojem 3)

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom) , potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2

 

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Diploma o završenoj stručnoj spremi - prvi ciklus studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ETCS bodova ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Dokaz /sertifikat o poznavanju rada na računaru

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3

 

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Diploma o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ETCS bodova ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Dokaz /sertifikat o poznavanju rada na računaru

- Uvjerenje/potvrda od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

VI Rokovi

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII Ostale odredbe

 

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.2.2020. u 12 časova u prostorijama ustanove. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” Foča, ul. Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8 do 16 časova sa naznakom “prijava na konkurs”.

 

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

***

JU SŠC  “PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

 

                                                   

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1.  Profesor psihologije ...... 1 izvršilac (4 časa sedmično), određeno vrijeme do     povratka  radnika sa funkcije ,

2.  Profesor pravoslavne vjeronauke ..... 1 izvršilac (8 časova sedmično), neodređeno,

 

     Radno iskustvo  u zanimanju traženom konkursom - 1 god. dana i položen stručni

     ispit  za rad u obrazovno –vaspitnom  procesu.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16 i  66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018) ; Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 34/15 i 83/15).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.                      (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 24/19 ) .

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 

- Za ispunjenost opštih uslova:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa  službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv kandidata –učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

-  Za ispunjenost posebnih uslova:

 

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, Ukoliko je kandidat  radio sa nepunim  radnim vremenom to radno vrijeme   preračunati u puno .

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ;

9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 19.2.2020. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana