JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

****************

****************

 

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa

 

I -  U Opštinsku  upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

 

1.       U Stručnoj službi načelnika opštine:

- Stručni savjetnik za javne nabavke i urbanističko-građevinske poslove za načelnika opštine .......................................................... jedan izvršilac

 

Kategorija radnog mjesta: treća, zvanje službenika: ne razvrstava se.

 

II - Opis poslova

Opis poslova koje obavlja stručni savjetnik za javne nabavke i  urbanističko-građevinske poslove za načelnika opštine:

- koordinira za postupke svih javnih nabavki,

- učestvuje u pripremi, izradi i koordinaciji pri izradi plana kapitalnih investicija i strategiji razvoja opštine za ukupne infrastrukturne kapacitete i druge objekte u vlasništvu opštine i od opšteg interesa za opštinu;

- prati realizaciju izrade investiciono tehničke dokumentacije i investiciono-tehničkih projekata iz plana kapitalnih ulaganja;

- učestvuje u radu priprema smjernica i projektnih zadataka za izradu tehničke dokumentacije za projekte iz plana kapitalnih ulaganja;

- vrši po potrebi stručni tehnički nadzor prilikom gradnje i realizacije objekata iz plana kapitalnih investicija i koordinaciju sa nadzornim organima;

- priprema tehničke specifikacije za tendersku dokumentaciju javnih nabavki za infrastrukturne projekte koji su predviđeni planom kapitalnih ulaganja;

- prati izradu projektno tehničke dokumentacije investicija i projekata modernizacije infrastrukturnih i drugih objekata, koji su od opšteg interesa i u interesu opštine;

- daje prijedloge za kvalifikacione uslove i ostale tehničke uslove prilikom raspisivanja nabavki za infrastrukturne projekte, predviđene planom kapitalnih ulaganja;

-  daje stručna mišljenja u poslovima tehničke i imovinsko-pravne prirode od interesa za opštinu kao tehnička podrška;

-  obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

 

III - Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

 

IV – Posebni uslovi

 

Posebni uslovi:

- Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi

su: VSS, građevinski fakultet, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ESTS, bodova – diplomirani inženjer građevinarstva, licenca izdata od nadležnog organa za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i nadzora nad građenjem, Potrebno radno iskustvo najmanje 5 godina u traženom stepenu obrazovanja u organima uprave, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

 

V

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje 5 godina u traženom stepenu obrazovanja u organima uprave (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4. licenca izdata od nadležnog organa za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i nadzora nad građenjem.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

-  fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

-  fotokopiju lične karte

 

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. navedenog Zakona.

 

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), i

g)  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

VI - Rok za podnošenje prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici opštine Derventa NjNjNj.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene , uz obavezan svojeručni potpis.

 

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj  upravi Derventa”.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107.

***

“EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI” STANARI

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem radnika

 

 

1) Tehnički rukovodilac za eksploataciju podzemne vode, VSS - dipl. inž. geologije za hidrogeologiju .................................................................................. 1 izvršilac

2) Rukovodilac smjene Rudnika, VSS - dipl. inž. rudarstva, površinska eksploatacija  ..................................................................................... 1 izvršilac

3) Diplomirani inženjer rudarstva - pripravnik, VSS - dipl. inž. rud., površinska eksploatacija ................................................................................... 1 izvršilac

4) Rukovalac hidrauličnim bagerom VKV/SSS - tehničkog smjera ...... 2 izvršioca

5) Zavarivač II, SSS/KV metalske/elektro struke ................................ 3 izvršioca

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Redni broj 1:

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit u oblasti rudarstva, posjedovanje vozačke dozvole, poznavanje rada na računaru

Redni broj 2:

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit u oblasti rudarstva, posjedovanje vozačke dozvole, poznavanje rada na računaru

Redni broj 5:

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, atest za obavljanje zavarivačkih radova za REL i MIG/MAG postupak

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

 

Rok za dostavljanje prijava je 18.7.2020. godine.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana