JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

 

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

Na osnovu odredbe člana 48., 76. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 37/12, 44/15 i 100/17), te Saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srpske, broj 08.020/120-2334/22 od 08.11.2022. godine, predsjednik suda raspisuje:

 

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru

 

 

1. Opis radnog mjesta

 

1.1 Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

 

1.2. Sudijski pripravnik/volonter - 2 (dva) izvršioca

 

Za navedeno radno mjesto se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža za period najduže do dvije godine.

 

Opis poslova: sudijski pripravnik/volonter obavlja pripravničku praksu u sudu prema programu osposobljavanja pripravnika i pod nadzorom predsjednika ili sekretara suda; prisustvuje edukaciji koja se odvija u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske; vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojem je radio; izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

2.1. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

          - da je državljanin RS ili BiH,

          - da je stariji od 18 godina,

          - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

         - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

         - da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

2.2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:

 

         - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

 

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:

 

            - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

 

3. Potrebni dokumenti

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili foto-kopije sljedećih dokumenata:

          - lične karte ili pasoša,

          - diplome o završenoj stručnoj spremi,

          - uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim     brojem 1.1)

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

 

Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1).

 

Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

 

4. Prijava na konkurs

 

Prijavu na konkurs kandidati mogu preuzeti lično na pisarnici Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili na internet stranici Okružnog privrednog suda u Prijedoru https://okprivsud-prijedor.pravosudje.ba/.

 

5. Rok i način podnošenja prijave na konkurs

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:

 

Okružni privredni sud u Prijedoru

Ul. Zanatska br. 20

79 102 Prijedor

 

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske".

 

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.

 

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa obaviće se intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

***

JU OŠ „Kozarac"

Kozarac,Maršala Tita bb ,79202 Kozarac

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE  DIREKTORA ŠKOLE

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, ("Službeni glasnik  Republike Srpske" broj 1/16, 66/18 i 119/21), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, ("Službeni glasnik  Republike Srpske" bro:81/22, u daljem tekstu: Zakona)

1. Opšti uslovi:
1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,
2)da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3)da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz tačke 1) ovog stava,
3 )nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora, protiv kojeg nije  pokrenut krivični  postupak za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

4) Kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 198.stav 1 i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora.

 

 

 Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.


Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:


1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu, 
4) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,

5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1 Zakona,

6) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
7) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog  kandidata, a prije stupanja na dužnost,

 8) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
9) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

10) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

11) Prijedlog programa rada direktora za period od 4 godine.

          .

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu:  JU OŠ '' Kozarac ''  Kozarac, ul. Maršala Tita  bb, 79202 Kozarac, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

 

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od prijema odluke Vlade o imenovanju. 

***

JU  "BRANKO RADIČEVIĆ"

PETROVO, PRIJEDOR

 

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

 • Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 9 časova, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj 01/16, 66/18, 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,
 • da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu Pravilnik, i u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju), koja podrazumijeva:

 

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),

d)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole dana 14.12.2022.  godine, u 10:00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.

 

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola "Branko Radičević" Petrovo, Prijedor, Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU Mašinska škola

Prijedor

 

Adresa: Nikole Pašića 4,Prijedor

 

O D L U K U

o izmjeni  dijela javnog konkursa

 

1. Mijenja  se dio javnog konkursa objavljen 16.11.2022 .godine u listu  ''Glas Srpske''  za profesora biologije – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine , a koji se odnosi na datum testiranja i intervju kandidata.

 

Datum zakazanog testiranja i intervijua pomjera se na dan 15.12.2022. godine sa početkom u 09:00 časova.

 

2. Odluka o izmjeni  dijela  javnog  konkursa, će biti objavljena  u  ''Glasu Srpske'' 30.11.2022.godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Konkurs  objavljen dana 16.11.2022.godine u listu ''Glasu  Srpske'' se mjenja  zbog proceduralne greške koja se odnosi na datum testiranja i intervju kandidata.  Odluka o izmjeni dijela javnog  konkursa, će biti objavljena  u ''Glasu Srpske''  30.11.2022.godine.

***

VRHOVNI SUD

SUDSKA POLICIJA

Aleja Sv. Save bb,

telefon 051/229-430,

faks 051/229-431,

78000 Banja Luka

 

Broj: SU-SP-705/22

Datum:  25.11.2022.godine

            

                Na osnovu člana 5. stav 2. i člana 35. stav 3. Zakona o Sudskoj policiji RS („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/11 i 57/16), te Rješenja predsjednice Vrhovnog suda RS, broj SU-SP-692-4/22 od 01.11.2022.godine, direktor Sudske policije Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

U SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

 

 

 1. Sudski policajac u Okružnom centru Sudske policije u Prijedoru….1 (jedan) izvršioc;
 2. Pripravnik u Sudskoj policiji Republike Srpske u Okružnom centru Sudske policije Prijedor ...................... 3 (tri) izvršioca.

I    Kandidati koji se prijavljuju moraju da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove :

         a)  Opšti uslovi :

 • državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini na osnovu izrečene disciplinske mjere,

-     da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna  kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom i

-     da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

b)  Posebni uslovi za kandidate pod rednim brojem 1. :

 • Srednja škola unutrašnjih poslova ili druga srednja stručna sprema IV stepena sa završenom osnovnom obukom na policijskoj akademiji,
 • položen stručni ispit za zvanje policajca,
 • ne stariji od trideset (30) godina,
 • da posjeduje položen vozački ispit, odnosno da je stekao pravo upravljanja vozilom „B" kategorije,
 • potrebni zdravstveni i psihofizički uslovi prema normama predviđenim za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, za kandidate koji budu izabrani.

         v)  Posebni uslovi za kandidate pod rednim brojem 2. :

 • srednja stručna sprema IV stepena,
 • ne stariji od dvadeset pet (25) godina,
 • da posjeduje položen vozački ispit, odnosno da je stekao pravo upravljanja vozilom „B" kategorije,
 • potrebni zdravstveni i psihofizički uslovi prema normama predviđenim za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, za kandidate koji budu izabrani.

 

II  Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju :

 

a) za kandidate pod rednim brojem 1. :

            

 • popunjen prijavni obrazac (nalazi se na njeb.sudpol-rs.pravosudje.ba.),
 • biografiju sa podacima o kretanju u službi,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
 • uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerenu kopiju diplome, a za kandidate koji nisu završili srednju školu unutrašnjih poslova, potrebno je i uvjerenje o završenoj osnovnoj obuci na policijskoj akademiji (original ili ovjerena kopija),
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • ovjeren dokaz o radnom iskustvu u stepenu obrazovanja prema posebnim      uslovima,
 •        ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine prije objavljivanja javnog konkursa i
 • ovjerenu izjavu da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za  bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

 

b) za kandidate pod rednim brojem 2. :

 

 •      popunjen prijavni obrazac (nalazi se na njeb.sudpol-rs.pravosudje.ba.),
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
 • ovjerene kopije  svjedočanstva / diplome o traženoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od   šest mjeseci),
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci),
 •       ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine prije objavljivanja javnog konkursa i
 • ovjerenu izjavu da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za  bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

III     Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se razgovor i provjere fizičke sposobnosti, a o vremenu i mjestu obavljanja istog, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.   

         Nijedna pristigla prijava neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa nacionalnom manjinom, te na osnovu imovine, rođenja ili drugog statusa, izuzev prijava koje su nepotpune i neblagovremene.

IV     Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu „Glas Srpske" i na web.sudpol-rs.pravosudje.ba .

V   Prijave na konkurs sa popunjenim prijavnim obrascem, sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

       

        Vrhovni sud Republike Srpske, kancelarija br.11, Aleja Svetog Save bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ za konkurs u Sudsku policiju Republike Srpske".

***

Na osnovu člana 106. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS („Službeni glasnik RS", broj 41/18, 35/20 i 92/20, u daljem tekstu: Zakon), direktor JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor  raspisuje

 

K O N K U R S

Za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta - nastavnik voćarstva sa vinogradarstvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 31.8.2023. godine, 4 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS" broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21)  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama („Sl.glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS" broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti :

 1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne  i Hercegovine;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
 7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu
 11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla. (ukoliko je rdnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.),
 13. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 15. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Uvjerenja iz tač. 4 i 5  Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 13.12.2022. godine sa početkom u 08,30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu: JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 2. sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana