JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***************

“H&G” DOO BANjALUKA

Ul. Alekse Dundića br.8

78000 Banjaluka

 

raspisuje 

                                                               KONKURS

 

1. Elektroinstalater .................................................  10 izvršilaca

Opšti i posebni usovi za prijem u radni odnos:

- Elektroinstalater sa iskustvom

- Po mogućnosti vozačka dozvola B kategorije

Rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Banjaluka

 

Nezaposlena lica prijave mogu poslati na mail adrese hig@teol.net  ili hig.bl@gmail.com  i na broj telefona 065/342-775

Konkurs otvoren do 22.6.2020.

***************

JU OŠ “BORISAV STANKOVIĆ”

Ul. Ivana Kosančića 2

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove

Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka

 

 

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković”  Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Borisav Stanković” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjALUKA

Ul. Vladike Platona bb

78000 Banjaluka

objavljuje:

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

     1. Stručni saradnik ................... broj izvršilaca 1 (jedan)

- radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

2. Referent za prijem i otpremu pošte ……….. broj izvršilaca 1 (jedan) - radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

3.  Tužilački asistent – daktilograf ……….. broj izvršilaca  (jedan) -  radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

 

 

 III - Opšti uslovi

 

1)   da je državljanin RS ili BiH,

2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV - Posebni uslovi

 

Za poziciju 1. - VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru;

                           

Za poziciju 2. - SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru;

 

Za poziciju 3. - SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

 

 

V - Potrebni dokumenti

 

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba , u dijelu “konkursi za upražnjene pozicije”, a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Lične karte ili pasoša,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Diplomu o završenom pravnom fakultetu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za poziciju 1.,  odnosno svjedočanstvo o završenoj školi za pozicije 2. i 3.

-    Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu za pozicije 1, 2. i 3.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originalne ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sljedećih dokumenata:

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu Tužilaštva, sa naznakom: “Prijava na konkurs” ili elektronskom prijavom putem veb stranice Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka sa tačnom naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb stranice obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

         

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju za poziciju pod rednim brojem 1.; intervju i testiranje provjerom poznavanja rada na računaru za pozicije pod rednim brojem 2. i 3., s tim što će se za poziciju pod rednim brojem 3. obaviti i provjera brzine i tačnosti kucanja.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana