JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***************

JU OŠ “PETAR MEĆAVA” KOSTAJNICA

Vase Pelagića 2a

79224 Kostajnica

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Mećava” Kostajnica.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Mećava” - Kostajnica se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

 

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 123/18 odluka US, 84/19),

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija:

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem

mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u

kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na

bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica, Vase Pelagića 2a, 79224 Kostajnica, sa naznakom “ Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Petar Mećava” Kostajnica, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana