JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.06 2018. godine

JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA

Tavija bb,

79224 Kostajnica,

KONKURS

za izbor direktora

I – Predmet

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar Kostajnica u Kostajnici.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Kostajnica može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina

2. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole 

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni, uz potpisanu prijavu na konkurs, dostave i sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik nakon sticanja diplome

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom procesu

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće naknadno kandidat koji bude izabran na konkursu)

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će naknadno tražiti službenim putem od nadležne Policijske uprave, za kandidata koji bude izabran na konkursu)

8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

10. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i dosad ostvarenim rezultatima u radu

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima slati isključivo poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Tavija bb, 79224 Kostajnica, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE".

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje izlaze na području RS ili BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

VII – Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar Kostajnica u Kostajnici, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

LAMOVITA

79 204 Lamovita,

Telefon/faks: 052/355-122,

e-mail:os071@@skolers.rs,

web: www.osjdlamovita.com

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Pedagog škole, 90% izvršioca, na neodređeno radno vrijeme, položen stručni ispit

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u školi u Lamovitoj 10.7.2018. godine (utorak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs" ili lično u školu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*************

                                                                                            

JU GIMNAZIJA "PETAR KOČIĆ"

NOVI GRAD     

Adresa: Dositeja Obradovića 6, 79220 Novi Grad;

tel/faks: direktor – 052/ 751-172;

Sekretar: 052/751 – 839;

KONKURS

1. Sekretar škole - 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o radu i na osnovu člana 7 Pravilnika o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi,

    A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

    B) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

   V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

   G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

II Posebni uslovi

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos sekretara škole) potrebno je dostaviti i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi i to:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent-pravni fakultet;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Intervju će se obaviti 10.7.2018. godine, u 10 časova u JU Gimnaziji "Petar Kočić" Novi Grad.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju; ako se  kandidati ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor  sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, JU Gimnazija "Petar Kočić" Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića br. 6. putem pošte.

                    

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana