JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

********************

JU SŠC “ĐURO RADMANOVIĆ”, NOVI GRAD

Dositeja Obradovića 4

79220 NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

 

I – Predmet

Školski odbor JU Srednjoškolski centar “Đuro Radmanović” Novi Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolskog centra “Đuro Radmanović” Novi Grad.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

 

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Srednjoškolski centar “Đuro Radmanović” Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem  obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

  - da je državljanin RS, odnosno BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

2. Posebni uslovi:

      - da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole

      - da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VI – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolskog centra “Đuro Radmanović” Novi Grad ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.

 

VII – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

1. Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (obrazovno-vaspitnom procesu),

7. Potvrdu, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

8. Uvjerenje, odnosno potvrdu da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

9. Prijedlog programa rada za mandatni period,

10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata,

11. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

12. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

13. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.         

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene  kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

 

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  (NE OTVARATI)”. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH, putem Zavoda za zapošljavanje RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa  o odluci o  imenovanju direktora  u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od resornog ministra.         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana