JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.01. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

 

JU Oš”Sveti Sava” Novi Grad

 Nikole Pašića 13

 79220 Novi Grad                                                                                

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1)  Nastavnik razredne nastave – 100 % norme – 1 izvršilac do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2)  Nastavnik hemije –  8,33 % norme – 1 izvršilac do kraja školske 2022/2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3)  Nastavnik matematike - 66,67 % - 1 izvršilac do kraja školske 2022/2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.  da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),  koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),

4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme  i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim stažom,

5.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana  13.02.2023. godine u 10:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs”, dostaviti putem pošte na adresu  škole.     

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Kompanija CALZEDONIA GROUP proizvodna jedinica NOVI GRAD

 

traži  radnike u proizvodnji više izvršilaca

 

 

Opis posla:

 

Pazni poslovi u proizvodnji , šivači, kontrolori, pakovanje......

 

Padno iskustvo nije obavezno niti poznavanje šivanja.

Obuka obezbjeđena kod poslodavca.

prevoz obezbjeđen

Od kandidata očekujemo izražene komunikaciske vještine, odgovornost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost za timski rad.

CV možete slati na e-mail: [email protected], ili donijeti lično u prostorije firme u Poljavnice bb, Novi Grad.

Također se možete javiti na broj telefona 066/800-466.

Konkurs je otvoren do 15.02.2023.

***

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br. 2.

79102 PRIJEDOR

 

 

K O N K U R S

Za upražnjeno radno mjesto

 

1. Računovođa škole, na neodređeno vrijeme, puna norma, za lice sa iskustvom i položenom licencom;

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava  i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, kandidati su obavezni priložiti :

1.  Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

3.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

7.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa ekonomije, finansija ili računovodstva u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8.  Odgovarajuću licencu  u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva;

9.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10.         Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11.         Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: 1) vrsta posla, 2) stepen stručne spreme i 3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

12.         Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

13.         Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

14.         Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

Uvjerenja iz tač. 4 i 5  Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 10.2.2023. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

***

 JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica

 Đakona Avakuma 15

 79240 Kozarska Dubica

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1) Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja (9 časova), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, pripravnik ......................................................... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su odredbama Zakona o radu  i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 114. i 115.  a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi .

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidati treba da ispunjavaju u pogledu stručne spreme.

 

I Opšti uslovi konkursa koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od 6 mjeseci,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka (tačka 6.) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potpisanu od starne kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a što podrazumjeva:

1  ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

7  uvjerenje opštinog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 125., stav (5) i član 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak 09.02.2023. godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom „za konkurs”. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana