JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.12.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.12.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.12.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

********

**************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

DONjI DUBOVIK

KRUPA NA UNI

Braće Mandić 4.

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Slobodna radna mjesta na određeno radno vrijeme:

1. Nastavnik za nastavni predmet - ruski jezik, pripravnik           8 časova 

2. Nastavnik za nastavni predmet – fizika, pripravnik                  6 časova

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

 

 

6) Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 8. januara 2021. godine sa početkom rada u 9 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske". Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkurs" - Komisiji za izbor, sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu škole.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

***

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79101 PRIJEDOR

KONKURS

Prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

Rad na: Neodređeno vrijeme

Otvoreno do: 8.1.2021. godine

Broj izvršilaca: 1

Opis radnog mjesta:

1.  Šef pisarnice – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

            1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

            2.         Posebni uslovi:

- VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru. 

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša

- diplome o završenoj stručnoj spremi

- dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs" ili lično na adresu Okružnog suda Prijedor.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj instituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana