JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

“BOSNAMONTAŽA” AD PRIJEDOR 

Rudnička bb

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika sa iskustvom i bez iskustva

1. Bravari – do popune radnih mjesta

2. Zavarivači - do popune radnih mjesta 

3. Svi drugi kandidati bez obzira na školsku spremu koji su spremni da obavljaju  bravarsko-zavarivačke poslove.

Uslovi:

Da imaju opštu i zdravstvenu sposobnost i spremnost rada u hali i na terenu.

Poželjno da imaju vozačku dozvolu B kategorije, ali nije obavezno.

    Prijave se mogu dostaviti na mail: kadrovska.sluzbaŽbosnamontaza.com, lično ili putem pošte na adresu “Bosnamontaža”a.d. Prijedor. Zainteresovani za rad  informacije mogu dobiti na telefon 052/232- 680 svakim radnim danom od 8 do 15.30 časova.

***

JU CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor islamske vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine …..........1 izvršilac

2. Profesor pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 5 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine ..........................1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radna mjesta 1. i 2.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban (uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos - za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.

- da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem - za radno mjesto 1. i 2. , a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- dužina radnog staža

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.

- Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme - za radno mjesto broj 1.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti

u prostorijama JU Centar “Sunce” Prijedor, 5.10.2020. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar “Sunce” Prijedor.

***

JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR,

Ul. Nikole Pašića br. 6.

79101 Prijedor 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor za nastavni predmet njemački jezik 5 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine,

- Za gore navedeno radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

- Za gore navedeno radno mjesto za koje se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

- Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .    

- Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

          Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja su:

   1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

   2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

   3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

   4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

1. Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i članova 2. i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su u obavezi dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Kandidati su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće: 

 

1 . Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan je dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

2. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 6.10.2020. godine u prostorijama škole.

- Testiranje kandidata će se obaviti u 10 časova

- Intervju sa kandidatima u 11 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti. Na prednjoj strani koverte obavezno  naznačiti: - Komisiji za izbor a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

         

JU Elektrotehnička škola Prijedor vrši

ISPRAVKU KONKURSA

objavljenog dana 12.8.2020. godine

Pod rednim brojem 12.

Profesor za predmet: Demokratija i ljudska prava - 2 časa sa iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije,  i

***

ISPRAVKU KONKURSA

objavljenog dana 26.8.2020. godine

Pod rednim brojem 2.

Profesor za predmet: Demokratija i ljudska prava - 2 časa sa iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije. 

***

INDUSTROPROJEKT AD ZA PROJEKTOVANjE,

URBANIZAM I KONZALTING

PRIJEDOR

ul. Vožda Karađorđa br. 14   

Tel. (052) 232-645

     

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) ................................1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen elektrotehički fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

 

2. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ...........

1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen mašinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine - hidro smjer (VSS) ...............  1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine - smjer niskogradnja (VSS) ....... 2 izvršioca

VSS (VII st. str. spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banjaluka ili Prijedor

Plata je po dogovoru, a postoji mogućnost i suvlasništva u firmi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

-  poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)

- licencu (ovjerenu fotokopiju)

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)

- biografiju

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenoj B kategoriji

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

   Napomena

U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

 Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana