JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

Osnovni sud u Prijedoru

 ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6

 79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

Za prijem 2 (dva)  sudijska  pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

da je državljanin RS ili BiH

da je stariji  od 18.godina

da ima opštu zdravstvenu sposobnost

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

Posebni uslovi su:

 1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju

 

Potrebni dokumenti su:

-uvjerenje o državljanstvu

-izvod iz matične knjige rođenih

-diploma ili uvjerenje o diplomiranju

-uvjerenje o opštoj radnoj sposobnosti

-kopija lične karte i

-potvrda o prosjeku ocjena.

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim  podacima i podacima o obrazovanju  u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Uz prijavu prilažu samo kopije lične karte, diplome i potvrde o prosjeku ocjena dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs" ili lično na adresu Osnovnog suda u Prijedoru.

***

Ju Oš „Petar Škundrić" Budimlić Japra 131

79228 Donji Agići 

 

 

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ŠKUNDRIĆ" BUDIMLIĆ JAPRA

 

IPredmet

Školski odbor Ju Oš „Petar Škundrić" Budimlić  Japra raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Ju Oš „Petar Škundrić" Budimlić Japra.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić" Budimlić Japra te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola  „Petar Škundrić" Budimlić Japra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240-   ECTS bodova ili ekvivalent,

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
 • uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 • preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 • kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
 • ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na  adresu škole sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Ju Oš „Petar Škundrić" Budimlić Japra.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić" Budimlić Japra u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor,

 ulica Nikole Pašića 2,

79101 Prijedor,                                                                                                                   

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor

 

I – Predmet


Školski odbor JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor.

 

II - Opis poslova


Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat


Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora te dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava, na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu , Zakonom i Pravilnikom i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

 - Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

-  Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-  ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,

- ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
V – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu  na konkurs  prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

1.  Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o stečenoj  stručnoj spremi ili ekvivalentu,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,

6. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 8. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10.  Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na  adresu škole, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor" (NE OTVARATI).

Lično dostavljanje se vrši u školi svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 časova.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora  JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2,                       

JAVNI KONKURS

Za prijem pripravnika sa VSS u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

 

I - Konkurs  se raspisuje za prijem pripravnika sa VSS u trajanju od 1 (jedna) godine i to za:

 1. Diplomirani ekonomista, 180 ECTS bodova, 1 izvršilac
 2. Diplomirani ekolog, 240 ECTS bodova, 1 izvršilac.

 

II - Opšti i posebni uslovi

 

 1. Opšti uslovi:

1 da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hrecegovine,

2  da je stariji od 18 godina,

3  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4 da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

 

 1. Posebni uslovi:
 • Diplomirani ekonomista, 180 ECTS bodova
 • Diplomirani ekolog, 240 ECTS bodova

 

 

III - Potrebna dokumentacija

 1. Uz potpisanu Prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

 

 1. Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti:

      1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

 1. ovjerena foto-kopiju lične karte
 2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja prvorangirani kandidat nakon završetka konkursne procedure)
 3. uvjerenje o neosuđivanju.

 

 1. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. ovjerene kopija diplome o završenoj stručnoj spremi;
 2. uvjerenje o prosjeku ocjena;
 3. uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republika Srpska, Biro Novi Grad, sa tačno naglašenom dužinom čekanja na zaposlenje u struci.

 

IV - Postupak izbora kandidata

 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju.
 2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

 

V - Rok i mjesto podnošenja prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Opštine Novi Grad  http://www.opstina-novigrad.com/.

 

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opštine Novi Grad, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad".

 

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef Odsjeka za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor

Ul. Vuka Karadžića br.16

79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Nastavnika latinskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, sa položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ........1 izvršilac.

2. Nastavnika francuskog jezika u kulinarstvu 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, sa položenim stručnim ispitom  za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ..................................................................................1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim čkolama .

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obavezno potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

 I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1. Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku grupu predmeta,

3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

6.Dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 104. stav 7. i člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 1. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom „za konkurs" i napomenom „ne otvarati".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu i to najkasnije tri dana prije zakazanog  testitanja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana, 03.10.2022. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Škole.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 03.10.2022. godine sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

                                                                 

JU Oš "Branko Radičević" Petrovo, Prijedor,

 Petrovo bb

 79102 Prijedor

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Nastavnik hemije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 4 časa, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do 31.08.2023. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

       1. da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

      2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,

    3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

    4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 1. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 2. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , koja podrazumijeva:

 

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),

g)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole dana 04.10.2022.  godine, u 10:00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana